Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatására.

A pályázat célja a tehetséges roma, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknak szóló tehetséggondozó programok megvalósításának, valamint a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférésének támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 75 000 000 Ft.

A támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.A pályázaton legalább 1 000 000 Ft, illetve legfeljebb 2 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, új kezdeményezésű, komplex tehetségazonosító, tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképpen tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie. (A tehetségazonosítás és diagnosztizálás az előírt 60 órás programba maximum 10 órában számítható be.) A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, vagy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetségígéretek száma minimum 10 fő, maximum 20 fő fiatal lehet.
  • Legalább 60 órás tanórán kívüli, hagyományos tananyagon túlmutató, már működő, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeképp tárgyiasult alkotásnak (kiállítás, interaktív bemutató, makett, stb.) kell létre jönnie. A tehetségműhelybe bevonni kívánt roma, vagy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű kiemelten tehetséges fiatalok száma minimum 5 fő, maximum 10 fő lehet.
  • Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint és a megvalósítás eredményeképpen tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre. A tehetséggondozó programot több, egymással együttműködő, legalább 30 órás, kisebb létszámú műhelyek alkotják, melyek egymást erősítik, kiegészítik. A projektbe minimum 15 fő, maximum 30 fő roma, vagy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tehetség vonható be.

A komplex tehetséggondozó program foglalkozásait tömbösített formában nem lehet megvalósítani! A komplex tehetséggondozó program megvalósításakor legalább egy foglalkozás előadójának olyan roma, vagy korábban hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű országosan ismert személyt vagy roma szakkollégistát kell meghívni, akinek életútja pozitív példaként szolgálhat.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  • A hazai köznevelési intézmények (2011. évi CXC. törvény 7. § szerint) közül:
− általános iskola
− gimnázium,
− szakközépiskola,
− szakiskola,
− alapfokú művészeti iskola,
− gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, nevelési-oktatási intézmény,
− kollégium,
− pedagógiai szakszolgálati intézmény, pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény.

Tagintézmény/intézményegység kizárólag a székhelyintézmény/ intézményfenntartó kötelezettségvállalásával nyújthat be pályázatot!

  • A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában álló köznevelési feladatokat is ellátó intézmények.
  • Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek alapító okiratában az oktatás/nevelés vagy a tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel.
  • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
  • Belső egyházi jogi személyek.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)