A Vidékfejlesztési Program Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Irányító Hatósága az „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívását 2015. szeptember hónapban tervezi megjelentetni.

A támogatás fő céljai a vidéki területek fenntartható fejlődésének támogatása, a környezet állapotának megőrzése és javítása, a mezőgazdasági eredetű környezeti terhelés csökkentése, környezetvédelmi szolgáltatások biztosítása, a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló mezőgazdasági gyakorlat erősítése.

Továbbá kiemelten kívánja támogatni a biodiverzitás megőrzését a természetes életkörülményeik között (a gazdaságban), a természet, a víz, és a talaj védelmét a termőhelyi adottságoknak megfelelő termelési szerkezet kialakításával, a környezettudatos gazdálkodás és fenntartható tájhasználat kialakításával.

A Felhívásra támogatási kérelmet az Aktív mezőgazdasági termelők nyújthatnak be, akiknek nyilatkozni kell arról, hogy esetükben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (a továbbiakban: Áht.) megfelelően

aa) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének,
ab) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, vagy nem tartozik annak hatálya alá, és
ac) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül,

b) nem áll a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt,

c) nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettség, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja,

d) ha ellene jogerős végzéssel végelszámolási, felszámolási-, csőd- vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárást rendelnek el, azt a Támogatónak bejelenti.

e) a megítélt támogatást a kifizető ügynökség a 908/2014/EU európai bizottsági rendelet 28. cikke alapján a kedvezményezettet terhelő, az intézkedésekkel összefüggő tartozás összegéig visszatarthatja, és ezzel a tartozás megfizetettnek minősül,

f) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legfeljebb az egymillió forintot nem haladja meg, a köztartozással csökkentett támogatási összegre jogosult,

g) ha köztartozása a megítélt támogatás 5%-át, de legalább az egymillió forintot meghaladja, nem fizethető ki támogatás a részére, amíg köztartozását nem rendezte.

Az ÁUF szerinti esetek

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 158 666 709 293 forint.

A projektek 2016. január 1. és 2020. december 31. között valósulnak meg, a támogatást igénylő és az IH között létrejövő szerződéses jogviszony keretében. Az 5 éves vállalási időszak kifizetései évente az adott évi egységes kérelem keretében valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel.

A támogatási kérelmek elektronikus úton történő benyújtására 2015. november 1. és 2015. december 1. között van lehetőség.

(forrás: http://palyazat.gov.hu/)