A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. nyílt pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alap 2016. évi „Egyéb támogatások” előirányzat terhére.

A pályázat célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

A felhívás a magyarság összetartozása jegyében értékteremtő, konkrét szellemi és/vagy tárgyi eredményt felmutatni tudó programok megvalósítására szeretne ösztönözni, e célokat tükröző igényes, minőségi pályázatok támogatásával.

2. A pályázati felhívások tárgya

I. A magyar közösség céljait szolgáló kulturális, oktatási és kutatási programok támogatása
Ezen belül:
– a magyar történelmi és kulturális örökség ápolása, kulturális, ifjúsági és hagyományőrző programok, szórványprogramok támogatása
– egyházi programok támogatása (kulturális, hitéleti és szociális tevékenységek)
– magyar nyelvű köznevelési (oktatási-nevelési) programok támogatása
– szakképzést végző oktatási intézmények programjai
– magyar nyelvű felnőttképzési, felsőoktatási programok, tudományos kutatások, konferenciák; tanulmányi versenyek és szaktáborok támogatása
– iskolabusz-üzemeltetésének támogatása
– amatőr és hivatásos színházi produkciók támogatása
– a határon túli magyar közösségek egymással való kapcsolattartását elősegítő, azt fejlesztő kulturális programok támogatása

II. A magyar közösség céljait szolgáló írott és elektronikus média, könyvkiadás támogatása
Ezen belül:
– magyar nyelvű írott és elektronikus sajtó, könyvkiadás
– szakmai kiadványok támogatása
– honlap létrehozása és fejlesztése

III. Civil szervezetek, illetve egyház, belső egyházi jogi személyek által fenntartott oktatási, gyermekjóléti, kulturális és szociális intézmények működésének valamint a magyar közösség céljait szolgáló fejlesztések és ingatlan-beruházások támogatása
Ezen belül:
– jelen pályázati felhívás 5. pontjában megjelölt pályázói kör részére működési kiadások támogatása (személyi kifizetések és azok járulékai, kis értékű eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek)
– a magyar közösség törekvéseit szolgáló ingatlan-beruházások támogatása
– korábbi években megkezdett ingatlan felújítások folytatásának támogatása
– magyar tannyelven is oktató intézmények, háttérintézmények valamint országos regionális jelentőségű kulturális és közművelődési programokhoz kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Egy pályázó pályázati tárgyanként csak egy pályázatot nyújthat be.
Magyarországi pályázók kizárólag az I., és a II. pályázati tárgyra nyújthatnak be pályázatot.

3. Támogatható kiadások:
– Az I., és a II. pályázati tárgy esetében a programok lebonyolításának költségei (programokhoz kapcsolódó anyag- és tárgyi eszköz beszerzés, szolgáltatások, a programokhoz kapcsolódó személyi kifizetések és azok járulékai)
– A III. pályázati tárgy esetében működési kiadások támogatása: (személyi kifizetések és azok járulékai, eszközbeszerzés, szolgáltatások, utazási költségek, ingatlan-fenntartási költségek, ingatlan beruházások).

4. Nem támogatható kiadások:
– egyéb személyi juttatások (prémium, végkielégítés)
– ingatlan- és gépjárművásárlás
– késedelmi kamat, bírság

5. Pályázók köre:
A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény 1. §-ának rendelkezései szerint pályázatot nyújthat be:
– civil szervezet, nonprofit gazdasági társaság, állami fenntartású intézmény, települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott jogi személyiségű intézmény
– kizárólag a II. pályázati tárgyban gazdasági tevékenységet üzletszerűen végző jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a továbbiakban: vállalkozás), ezen belül különösen mikro-, kis- és középvállalkozás bele nem értve az egyéni vállalkozókat, valamint
– egyházi jogi személy, valamint a határon túli egyház, belső egyházi jogi személy és annak hitéleti, nevelési-oktatási, gyermekjóléti, kulturális vagy szociális tevékenységet ellátó intézménye

Igényelhető támogatás:
Erdély, Felvidék, Vajdaság, Magyarország esetében 600 000 Ft-3 000 000 Ft közötti összeg
Kárpátalja esetében 500 000 Ft-3 000 000 Ft közötti összeg
Horvátország, Muravidék esetében 200 000-3 000 000 Ft közötti összeg.

A teljes támogatási keretösszeg 600 000 000 Ft, melyről a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján, a Kollégium javaslatát figyelembe véve a Bethlen Gábor Alap Bizottsága dönt.

Benyújtási határidő: 2016. február 5. 14.00 óra.

(forrás: http://bgazrt.hu/)