Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2015/2016. tanév őszi és tavaszi félévre a felsőfokú szakképzésben résztvevő hallgatók részére.

A pályázat célja:

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, vagy azzal azonos jövedelmi, vagyoni
helyzetben élő, hátrányos helyzetű, kiemelten a roma/cigány hallgatók
továbbtanulási esélyeinek javítása, a felsőfokú szakképzettség megszerzésének
támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg:

A pályázatok támogatására felhasználható keretösszeg 50.000.000 Ft, azaz
ötvenmillió forint a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.
törvény 1. mellékletének XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma Fejezet 20/59/7 Roma
Ösztöndíjprogramok című fejezeti kezelésű előirányzata terhére.

A támogatás formája és mértéke:

A támogatás vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a záró
szakmai beszámoló és pénzügyi beszámoló (továbbiakban: beszámoló) elfogadását
követően 15 napon belül, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló
elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. Amennyiben a
pályázó támogatási előleget igényelt, a támogatási előleg folyósítása félévente egy
összegben történik a Pályázati Útmutató9.6. pontja szerint. A Támogatáskezelő a
támogatási előleget/ illetve első részletét –a támogatási szerződés mindkét fél által
történő aláírását követő 30 napon belül utalja át.

Pályázat benyújtására jogosultak:

Pályázatot nyújthat be a Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben
nappali, esti vagy levelező munkarendű magyar állami (rész) ösztöndíjas vagy
önköltséges/költségtérítéses felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra
vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező), magyar állampolgárságú
hallgató, amennyiben érettséginél magasabb végzettséggel nem rendelkezik, ÉS a
pályázat benyújtásának időpontjában:

5.1. a Gyvt. szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben vagy
utógondozásban/utógondozói ellátásban részesül, VAGY

5.2. a vele közös háztartásban élő gyermeke rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesül, VAGY

5.3. családjában2 az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének (a továbbiakban: az öregségi nyugdíj legkisebb
összege) a 140%-át, vagyis a 39.900 Ft-ot, ÉSa közös háztartásban élők3 vagyonának
(hasznosítható ingatlan, gépjármű, vagyoni értékű jog) egy főre eső együttes összege
nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét
(1.995.000 Ft-ot) VAGY a közös háztartásban élők vagyonának egy főre eső értéke
külön-külön számítva nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének
húszszorosát (570 000 Ft-ot).Az 5.3 pontra hivatkozással kizárólag abban az esetben lehet pályázatot
benyújtani, amennyiben a hallgató az 5.1. vagy 5.2. pont szerinti feltételek
egyikének sem felel meg.

A pályázatok benyújtásának határideje:

A pályázatok beadása 2015. augusztus 24-től folyamatos. Az első beadási határidő,
2015. szeptember 14. a végső beadási határidő: 2015. október 30., 23:59:00 óra.

(forrás:emet.gov.hu)