A Földművelésügyi Minisztérium a Tanyafejlesztési Program keretében a tanyák és a tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok indításának és fejlesztésének mezőgazdasági csekély összegű támogatására nyílt pályázatot hirdet.

A pályázat célja a tanyasi gazdálkodás megújítása, újjáélesztése, a tanyasi életmód hátrányainak csökkentése, sajátos értékeinek megmentése, megőrzése. Az alföldi tanyás térségek fenntartható, a komplex vidékfejlesztéshez illeszkedő fejlődésének elősegítése érdekében a tanyán élők támogatása tanyagazdaság indítására, kiépítésére, ezáltal a saját részre történő termelés alapjainak biztosítása, illetve az esetleges felesleg értékesítésének elősegítése, valamint a már meglévő tanyai gazdaságok támogatása, gazdálkodási feltételeik megerősítése.

A támogatás forrása a XII. FM fejezeti 20/03/05/00 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat 400 millió Ft-os keretösszege.

A pályázat benyújtására jogosultak köre:

Az a magánszemély, őstermelő, vagy egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: pályázó) jogosult, (aki az ezeket bizonyító dokumentumok valamelyikének másolatával ezt igazolja, és azt a pályázathoz mellékeli) aki a jelen pályázati kiírásban meghatározott tanyás térségben található település valamelyikén
a) lakóhelye szerint 2016. január 1. előtti időponttól kezdve életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él,
b) a tanya a földhivatali ingatlan-nyilvántartás szerint a saját, a házastársa, a testvére, valamely egyenes ágbeli rokona, vagy a családi gazdaság tagjának tulajdonában van és
c) aki megfelel az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. 11/A. §-ban foglalt követelményeknek, és
d) eleget tett az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatában foglalt feltételeknek.

A 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében további feltétel, hogy
a) a pályázó 2012., 2013. és 2014. évi összes bevételének, valamint 2012., 2013. és 2014. évben a nem önálló tevékenységből származó jövedelmének összegéből számított átlag legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott, és
b) a 2012., 2013. és 2014. évi mezőgazdasági tevékenységből származó bevételének átlaga nem haladta meg a nettó nyolcmillió forintot.

A támogatás igénybevétele:
1) 0 Standard Termelési Értékkel (a továbbiakban: STÉ) rendelkező, azaz induló tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
1/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,
1/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
1/c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére,
1/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
1/e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
1/f) állatállomány kialakítására,
1/g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére,
1/h) tanyagazdaság energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével),
1/i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzése, telepítésére;

2) 1-5999 STÉ-vel rendelkező tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
2/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,
2/b) gazdálkodási célú épületek felújítására, építésére,
2/c) gazdálkodási gépek, kisgépek, eszközök fejlesztésére, beszerzésére;
2/d) karám, kerítés létesítésére, felújítására,
2/e) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
2/f) állatállomány kialakítására, bővítésére,
2/g) tanyai termékek feldolgozását biztosító feldolgozó kapacitások létesítésére, fejlesztésére,
2/h) tanyagazdaságok energetikai megújítására (villamos energia fejlesztések kivételével),
2/i) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére;

3) 6000 STÉ feletti tanyagazdaság fejlesztésére irányuló pályázati projekt esetében:
3/a) tanyai lakóépület felújítására villamos energia, ivóvíz, valamint szennyvíz-kezelés és elhelyezéshez kapcsolódó fejlesztések kivételével a pályázatban foglalt támogatott összköltség legfeljebb 50%-ig,
3/b) szaporító anyag vásárlására, beszerzésére,
3/c) állatállomány kialakítására, bővítésére,
3/d) tanyai lakó- és vagyonbiztonsági eszközök, rendszerek, valamint a biztonságot fokozó kommunikációs eszközök beszerzésére, telepítésére.

A komplex, több célt megvalósító pályázatok az értékelés során előnyt élveznek!

A megítélhető támogatás maximális összege – figyelembe véve a pályázó részére korábban folyósított csekély összegű támogatásokat – pályázónként legfeljebb 3 millió forint. A pályázónak az igényelt támogatást a pályázati adatlapon forintban kell meghatározni.

A támogatás mértéke az összes jogosult, elszámolható költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől vagy a pályázó által az előírtnál nagyobb arányú saját forrás vállalásától függően – legfeljebb 75%-a, fiatal gazdálkodók esetében (a pályázat 8 benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) az összes jogosult költség legfeljebb 90%-a.

A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségének minimum 25%-át, fiatal gazdálkodó esetében (a pályázat benyújtásakor a 40. életévét még nem töltötte be) minimum 10%-át saját forrásként biztosítania kell. A saját forrás önerő vagy hitel lehet. Az önerő lehet számlapénz, bankbetét, a pályázó nevére szóló értékpapír. A saját forrás meglétét a pályázat mellékleteként igazolni kell. Az igazolás módja lehet banki számlakivonat, banki igazolás, nyilatkozat hitelintézettől, hitelszerződés, vagy értékpapír.

A pályázatok elbírálása során az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatás is megítélhető.

A pályázatok elektronikus felületen történő kitöltésére és véglegesítésére 2016. július 8. 08 óra 00 perctől – forráskimerülés esetének kivételével – 2016. augusztus 8. 23 óra 59 percig van lehetőség.

Forráskimerülés esetén – amennyiben a jelen felhívásban meghatározott keretösszeg 200 %-át eléri a már benyújtott pályázatok támogatási igénye –, annak megállapítását követően az FM jogosult felfüggeszteni a pályázat benyújtási időszakát. Ebben az esetben célterületenként külön közleményt tesz közzé a Herman Ottó Intézet honlapján.

(forrás: hoi.hu)