A Kreatív Európa Program pályázatot írt ki menekültek integrációját elősegítő kulturális-kreatív projektek megvalósítására.

A Kreatív Európa Program egyik fő célkitűzése, hogy erősítse, óvja és támogassa az európai kulturális és nyelvi sokszínűséget. Most, amikor Európába rendkívül nagy számban érkeznek menekültek, az EU számára fontos prioritás, hogy támogassa az európai uniós tagállamokat e helyzet kezelésében. 2015 novemberében az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sportügyi Miniszterek Tanácsa ismét megerősítette, hogy a kultúrán és a művészeten keresztüli interkulturális párbeszéd fontos szerepet játszik a menekültek integrációjában. A kultúra és a film segít áthidalni a különbségeket, és javíthatja a fogadó ország lakossága és a menekültek közötti kölcsönös megértést.

Ezen pályázati felhívás általános célja, hogy támogassa azokat a kulturális, audiovizuális és szektorközi (kulturális-kreatív) projekteket, amelyek a menekültek európai környezetbe való beilleszkedésének megkönnyítésére, a kölcsönös kulturális megértés elősegítésére és a kultúrák és vallások közötti párbeszéd, a tolerancia és a más kultúrák iránti tisztelet támogatására irányulnak.

A várt eredmény korlátozott számú, ugyanakkor magas színvonalú konzorciumok létrehozása a kreatív és a kulturális ágazatokban működő szervek által. A konzorciumok a menekültek integrációjának támogatását elősegítő kezdeményezéseket hoznak létre és tesztelnek a programban részt vevő országokban, majd megosztják eredményeiket a Kreatív Partnerség jegyében.

A felhívás egyedi célkitűzése, hogy olyan transznacionális, kulturális és audiovizuális projektek jöjjenek létre, amelyek képesek:
• segíteni a menekültek szocializációját és önkifejezését anélkül, hogy szükségszerűen beszélnék a fogadó ország nyelvét.
• tágabb értelemben vett tanulási platformot biztosítani, a sokszínűség, az interkulturális és állampolgári kompetenciák, a demokratikus értékek és a polgári szerepvállalás tiszteletben tartásával és megértésével.
• lehetőséget adni az uniós polgároknak arra, hogy felfedezzék, megismerjék és megértsék a menekültek értékeit és kultúráját, és ennek során újra felfedezzék és gazdagítsák saját kultúrájukat.
• támogatni a kulturális és/vagy audiovizuális alkotások közös létrehozását és európai bemutatását.
• lehetőséget adni a más ágazatokba tartozó szervezetekkel való együttműködésre, hogy ösztönözzék az átfogóbb, gyorsabb, hatékonyabb, hosszú távú választ erre a globális problémára.

E pályázati felhívás keretében a következő pályázók tekinthetők támogathatónak:
1.i A felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó tapasztalatokkal rendelkező, az 1295/2013/EU rendelet 2. cikkében meghatározott kulturális és kreatív ágazatokban működő jogi személyek.
1.ii A konzorciumnak tagjai lehetnek más ágazatokba (pl. állami, oktatási, egészségügyi, szociális, vagy ezekhez hasonló) tartozó szervezetek is, amennyiben aktívan részt vesznek a célkitűzések megvalósításában.
Természetes személyek nem pályázhatnak.

Támogatható országok Csak az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok jogosultak a részvételre:
1. az Európai Unió 28 tagállama,
2. az EFTA-/EGT-tagországok: Izland és Norvégia,
3. uniós tagjelölt országok: Törökország, Albánia, Szerbia, Montenegró és Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság,
4. potenciális tagjelölt országok: Bosznia-Hercegovina,
5. más, a Kultúra alprogramban részt vevő országok: Grúzia, Moldova és Ukrajna.

A projekt maximális időtartama (a támogathatóság időszaka) 24 hónap lehet.

A támogatások összege 100 000 és 200 000 EUR között fog mozogni. A társfinanszírozás maximális aránya a támogatható költségek 80%-a lehet. A felhívás keretében induló projektek társfinanszírozására rendelkezésre álló teljes költségvetés 1,6 millió EUR, ebből várhatóan 8–12 projektet finanszírozható. Az Ügynökség fenntartja a jogot arra, hogy ne ossza ki a rendelkezésre álló teljes támogatási keretet.

A menekültek integrációjának támogatására irányuló pályázatok benyújtási határideje 2016. április 28., közép-európai idő szerint déli 12:00 óra.

(forrás: https://eacea.ec.europa.eu)