Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatására.

A pályázat célja a fiatal felnőtt tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő programok támogatása.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft.

A pályázat útján igényelhető támogatás 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatás, amelynek igénybevétele a beszámoló elfogadását követően egy összegben, vagy – a pályázó indokolt kérelme alapján – a beszámoló elfogadását megelőzően támogatási előleg formájában történhet. A támogatási előleg mértéke 100%, melynek folyósítására egy összegben kerülhet sor. A pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. 3.3.A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft, vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Kötelezően választandó programok, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:
-Szervezeti/intézményi társadalmi felelősségvállalási koncepció kidolgozása, amely célcsoportja a fiatal felnőtt tehetségek továbbá legalább három olyan tevékenységet tartalmaz, melyek az érintett közösség érdekeit szolgálják, a tevékenységek pedig hagyománnyá való alakításuk által hosszabb távon fenntarthatóvá válnak (pl: jótékonysági/karitatív; életminőséget javító; szociális; generációk közötti együttműködést, esélyteremtést elősegítő; önkéntes programok.)

Felsőoktatási intézményeknél kötelező felsőfokú végzettséggel rendelkező, 35 év alatti tehetséges (legalább 3 fő, aki a szervezettel jelenleg nem áll jogviszonyban) fiatalok bevonása.
Ezen tevékenység abban az esetben választható, ha korábban az NTP-FTH-15 pályázat kedvezményezettjeként nem vállalta ennek megvalósulást.

-Műhelyek, témalaborok kialakítása, amelyek egy meghatározott cél vagy stratégia mentén lehetőséget biztosítanak a fiatal felnőtt tehetségeknek abban, hogy kipróbálhassák vagy megmutathassák magukat olyan tevékenységben is, amire a mindennapi tevékenységük során nem nyílna lehetőségük. A közös munka eredményeképp tárgyiasult alkotásnak kell létre jönnie (pl. prezentáció, bemutató, portfólió, rövidfilm, kézzel fogható tárgy, szellemi termék, stb.)

Kötelezően választandó kiegészítő tevékenységek, amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell valósítania:

-Hazai és nemzetközi hálózat feltérképezése, kialakítása fiatal felnőtt tehetségek bevonásával.

-Fiatal felnőtt tehetségek által írt elemzések, publikációk, tanulmányok közreadása, amelyek helyi vagy körzeti, vagy országos szinten a megcélzott célcsoportot elérik, tartalmát tekintve az érintett terület szakmai színvonalát növeli, szemléletformáló hatással bír.

-Fiatalt tehetséges fiatalok bevonásával olyan élménynapok szervezése, amelyekbe az érdeklődök aktív bevonásával, betekintést nyerhetnek a szervezet/intézmény mindennapjaiba.

Jelen Pályázati Kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő intézmények/ szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

• A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. sz. mellékletében szereplő Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményei, valamint ezen intézmények karai (karok esetében a jogszabály 1. sz. mellékletében szereplő felsőoktatási intézmény kötelezettségvállalásával).
• A Magyarországon bejegyzett egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot), alapítvány, és közalapítvány, mely az alapító okirata szerint nevelésioktatási tevékenység végzésére jogosult.
• Belső egyházi jogi személyek.
• Gazdasági társaságok.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016.május 2. 23:59 óra.

(forrás: emet.gov.hu)