A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című (TOP-6.3.3-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a megyei jogú városok belterületi csapadékvíz elvezetési, – gazdálkodási rendszerének fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár-, belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettség csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól.

A fejlesztések tervezése során fontos a vizek helyben tartásának – lehetőség szerinti – biztosítása olyan tározók építésével, amelyek alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízvisszatartásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva, amennyiben azok nem szorítják háttérbe a tározók alapvető funkcióját.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

1. Önállóan támogatható tevékenységek

A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvízgazdálkodás céljainak figyelembe vételével.
a)  Belterületet védő övárok-rendszer, szivárgó (drén) rendszerek, gyűjtőakna, víztelenítő árkok és egyéb, a belterület védelme szempontjából indokolt, a vízelvezető rendszer részét képező
műtárgyak, átemelők felújítása, átépítése, kiépítése (ideértve a szennyezett csapadékvizet tisztító berendezést is).
b)  Elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat kiépítése, felújítása, fejlesztése, ezen belül: nyílt csapadékvíz elvezető rendszer, illetve belvíz elvezető hálózat építése mederkialakítással, helyreállítással, a műtárgyak átépítésével és helyreállításával együtt, valamint kizárólag indokolt esetben zárt csapadékvíz elvezető rendszer építése (pl. helyhiány miatt, annak bemutatásával), felújítása, indokolt esetben vápás vízelvezető út építése.
c) A csapadék hasznosítását/hasznosulását lehetővé tevő olyan részrendszerek kiépítése, amelyek csökkentik az egyesített rendszerű csatornahálózatok és a kapcsolódó szennyvíztisztító telepek csapadékvíz terhelését. (pl.: beszivárgó cella, ideiglenes elöntési területek, esőkert, állandó vízborítású területek, áteresztő szilárd burkolatok, beszivárogtató kavics drének, a lefolyási pálya megszakítása, füvesített árkok).
B) Belterület védelmét szolgáló vízkár elhárítási és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése,
rekonstrukciója
a) Tározó, záportározó, árvízcsúcs csökkentő tározó fejlesztése (töltések, műtárgyak, csatornák építése, partrendezés, támfalak felújítása, meder kotrása, megkerülő csatorna), medertározáshoz szükséges műszaki beavatkozások elvégzése és a szükséges létesítmények kiépítése.
b) Csapadékvíz-gazdálkodási létesítmények rekonstrukciója, fejlesztése: áteresztő burkolat
alkalmazása, beszivárogtató, szivárogtató drén és szűrőmező létesítmények, zöld infrastruktúrák építése.
c) Összegyűjtött csapadékvizeket befogadó tározó kialakítása, rekonstrukciója.
C) Belterületet veszélyeztető vízfolyások lokális vízkár elhárítási fejlesztései (belterületen áthúzódó vízfolyások és csatornák, valamint a belterületről elvezetett csapadékvizeket befogadó vízfolyások és belvízelvezető csatornák)
a) Mederkotrás, holtágak belvízvédelemhez kapcsolódó fejlesztései, depónia- vagy töltésépítés, töltésmagasítás; hullámtérbővítés, vízkormányzó-, keresztező, be és leeresztő műtárgyak, hordalékfogó műtárgyak, mederburkolatok építése és felújítása, partrendezés. 
b) Bel- és külterületen belvíz és csapadékvíz elvezető vízfolyások és főművi csatornák, azok
depóniái, műtárgyak, átemelő-telepek felújítása, korszerűsítése méretezés és állapot miatti
átépítése, szükség esetén építése; vízmosáskötések építése, felújítása.
D) Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója
a) Az altalaj-állékonyság növelésére irányuló beavatkozások, a nem kellő biztonságú szakaszok megerősítése.
b) Magassági és keresztmetszeti hiányok megszüntetése.
c) Hullámtéren a lefolyást akadályozó létesítmények elbontása, amennyiben az indokolt. 

2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az 1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:

a) Felszíni vízelvezetést kiegészítő, a vízszintet szabályozó rendszer kialakítása, kizárólag a magas  talajvízállású ill. karsztvíz fakadóvizes területeken.
b) Csapadékcsatorna-hálózat építéssel közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózat burkolat, járda, kapubejáró, parkoló felület a beruházás előttivel azonos típusú burkolattal történő helyreállítása (teljes útburkolat felújítása kizárólag indokolt esetben lehetséges), átereszek átépítése, bővítése.
c) Szennyező források kizárása (szűrőmezők szennyezett csapadékvizet tisztító berendezések és hordalékfogók létesítése).
d) Töltéskorona burkolat építése kőzúzalékos kivitelben – kizárólag a 3.1.1 D) fejezet Belterület védelmét szolgáló csapadékvíz elvezető rendszerek védelmi töltéseinek lokális fejlesztése, rekonstrukciója főtevékenységében felsorolt tevékenységekhez kapcsolódva.
e) Növényzet telepítése, helyreállítása a létesítményekhez tartozó területen beleértve az előírások szerinti parti sávot is (természeti védelem alatt álló területen a telepítendő fajok kiválasztásánál a táji, természeti jellemzőket is figyelembe kell venni).
f) Keresztező műtárgyak kiépítése, átépítése, felújítása, rekonstrukciója, amennyiben indokolt.

3.  Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

A Felhívás keretében önállóan nem, csak az 1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

a) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság;
b) Az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 8.008 millió Ft.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)