A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és várostérségében” című (TOP-6.8.2-15 kódszámú) felhívás.

A Felhívás célja, hogy a megyei jogú város önkormányzatának vezetésével, a megyei jogú város, vagy annak vonzáskörzetére kiterjedően létrejövő és, vagy már működő foglalkoztatási együttműködések, partnerségek (paktumok) hozzájussanak azon forrásokhoz, melyek segítségével – a kialakított stratégiájuk mentén – képzési és foglalkoztatási programjaikat megvalósíthatják. Ezen intézkedésével a Kormány támogatja az együttműködések, partnerségek azon tevékenységeit, melyek munkaerő-piacuk bővítéséhez, célcsoportjaik képzéséhez, elhelyezkedéséhez és a szereplők együttműködésének erősítéséhez szükségesek.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, konzorcium vezetőként kizárólag a megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) jelölhető meg, azzal, hogy a konzorciumba kötelező bevonni az állami foglalkoztatási szervként eljáró megyei kormányhivatalt (GFO 312).

3.1. Támogatható tevékenységek bemutatása

A támogatást igénylők a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg vállalják a 3.1. pontban előírt feltételek teljesítését. A feltételek nem teljesítése, illetve be nem tartása a támogatási kérelem elutasítását, későbbiekben szerződésszegés jogkövetkezményeit vonja maga után.

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek

A. Főtevékenység: Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1.
főtevékenység) kapcsolódóan:
a) megyei jogú város, vagy várostérsége szintű foglalkoztatási megállapodások működtetéséhez  kapcsolódó és nélkülözhetetlen tevékenységek, úgymint az adott térség foglalkoztatási  helyzetét bemutató helyzetelemzés készítése, a térség munkaerő-piaci helyzetének feltárása, a felmerülő problémák okainak elemzése, ennek alapján stratégia (megyei jogú város, vagy várostérsége szintű foglalkoztatási stratégiák megalapozására szolgáló tanulmányok, helyzetelemzések készítése, megfelelő információk és adatok hiánya esetén a megalapozott helyzetfelmérés elkészítését segítő kutatások megvalósítása, foglalkoztatási stratégiák, illetve kapcsolódó alapdokumentumok, tanulmányok kidolgozása (humán erőforrás térképek elkészítése, meglévő vállalati háttér felmérése és elemzése, kompetencia kézikönyv kidolgozása, befektetés-ösztönzési kézikönyv kidolgozása) a helyi/járási/megyei gazdaságfejlesztési és nemzeti szintű foglalkoztatáspolitikai stratégiai tervekhez illeszkedve), akcióterv, munkaprogram kidolgozása, majd annak megvalósítása, információ szolgáltatás az érdekeltek számára, munkaerő-kereslet szezonalitását csökkentő munkaerő-piaci beavatkozások. 
b) a térségi szereplők közötti információáramlás és véleménycsere ösztönzése, a térségi
szereplők közötti kezdeményezések összehangolása;
c) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására
az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében,
szemináriumok, workshopok, partnertalálkozók, konferenciák, szakmai és közösségi fórumok
szervezése, a stratégiaalkotási folyamat előmozdítására és az együttműködés fenntartására ,
valamint program megvalósítására;
d) érintett szereplők között foglalkoztatási együttműködési megállapodások elkészítése,
szervezeti és működési szabályzat, valamint költségvetések kidolgozása megkötése és
paktumiroda felállítása, működtetése.
e) partnerség-építés, külföldi és/vagy belföldi tanulmányút, országos és nemzetközi
együttműködési hálózatokba történő bekapcsolódás támogatása, gazdaság – és foglalkoztatásfejlesztési fórum (foglalkoztatási partnerség) működtetése;
f) foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás
javítása;
g) foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési kezdeményezések ösztönzését és összehangolását célzó
megyei jogú város, vagy várostérsége szintű együttműködési hálózatok kialakítása, és
működési feltételeinek megteremtése;
h) a térség gazdasági és foglalkoztatási jövőképének és stratégiájának kidolgozása, a megvalósítás koordinálása; a gazdasági – foglalkoztatási megállapodásokkal, és a foglalkoztatási stratégiával összhangban konkrét projektjavaslatok kidolgozása, gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési projektcsatorna-rendszer felállítása; munkaerő-piaci projektjavaslatok kezdeményezése, megvalósításuk segítése;
i) munkahelyek megtartásának segítése, munkahelyek teremtésének ösztönzése;
j) az oktatás minőségének, eredményességének és hatékonyságának javítása, az egész életen
át tartó tanulás terjesztése;
k) már meglévő paktumok szolgáltatásainak bővítése;
l) munkaerő-piaci szolgáltatások és munkaerőpiaci vonatkozású vállalkozási tanácsadás rendszer  működtetés és fejlesztése;
m) a projekt megvalósítását segítő tudásbővítésen, tréningeken képzéseken való részvétel;
n) a projektben résztvevők közötti folyamatos információcsere segítése, lebonyolítása, a projekt  megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció az együttműködési hálózatban érintett partnerek között;
o) a projekt megvalósítása során folyamatos tájékoztatás és kommunikáció a szélesebb
nyilvánosság felé;
p) honlap kialakítása a partnerség erősítésére és a projektekben résztvevők közötti kommunikáció megkönnyítésére, valamint foglalkoztatási/munkáltatói fórumok működtetésére;
q) partnerséget működtető szervezet projekt menedzsment és koordinációs feladatainak ellátása;
r) paktum inkubátor – szolgáltatásfejlesztés vállalkozások számára foglalkoztatás ösztönző
fejlesztéseik érdekében;
s) foglalkoztatási paktumok működési tapasztalatainak összegyűjtését és megosztását szolgáló látogatások, rendezvények;
t) kapcsolat gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési projektekkel, forráskoordináció segítése; 
B. Főtevékenység: Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:
a) A célcsoportot érintő képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, alábbi tevékenységek,
melyek kizárólag a megyei kormányhivatalok megvalósításával, azok szakmai szabályozása
szerinti mértékben és időtartamban támogathatóak:
– foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatása:
1. képzési költség támogatása (egyéni és csoportos egyaránt)
2. a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás, szállás és étkezés támogatása
3. a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
4. a képzés alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó
ápolásának/gondozásának támogatása
– elhelyezkedést segítő támogatások:
1. bértámogatás nyújtása
2. munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltség-támogatás nyújtása
3. a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása
4. mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és a heti ingázás kezdeti nehézségeit
megkönnyítő, ideiglenes támogatás).
– munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos támogatások: 
1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/helyközi) utazási költség támogatása
2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és járulékainak biztosítása
3. a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet vagy más hozzátartozó
ápolásának/gondozásának támogatása
– önfoglalkoztatóvá válás támogatása (maximum 6 havi, a minimálbér összegével megegyező
mértékű támogatás),
– a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok és költségeinek megtérítése
b) A célcsoportot érintő egyéb munkaerőpiaci tevékenységek, melyeket a megyei
kormányhivatalon kívüli, egyéb szervezetek is elláthatnak:
– munkaerőpiaci szolgáltatások nyújtása a hatályos jogszabályokkal összhangban, azokra
építve: a szolgáltatási tevékenység és díjának megtérítése
– a célcsoport toborzása, a projektbe bevont személyek kiválasztása; álláskeresők
humánfejlesztése a képzéseken és a foglalkoztatásban való sikeres részvétel érdekében;
– munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása a projekt célcsoportja részére, ezen belül például
munkaerő-piaci információk átadása, helyi információs pontok létesítése és működtetése,
egyéb pályaorientációs tanácsadás, tevékenység motivációt elősegítő tréning,
személyiségfejlesztés, mentorálás, önfoglalkoztatásra való felkészítés, HR-klub működtetése,
a szolgáltatás alatt igénybe vett gyermekfelügyelet biztosítása); 
– munkavállalókkal, munkahelyi beilleszkedésükkel kapcsolatos tanácsadások (munkahelyi
mentor) támogatása. A tevékenység olyan eszközöket foglal magában, amelyek támogatják a
célcsoport önállóságát és munkahelyi környezethez való alkalmazkodását azáltal, hogy a
segítők elkísérik a munkavállalót a szociális és adminisztratív ügyeik intézésére, valamint
megkönnyítik a munkaadóval folytatott kommunikációt és konfliktuskezelést. 

3.1.2 Önállóan támogatható és kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A. Foglalkoztatási megállapodások (paktumok) programrészéhez (1. főtevékenység)
kapcsolódóan:
a) foglalkoztatási paktum létrehozása (az adott területi szinten jelenlévő, foglalkoztatás területén releváns szereplők megkeresése és bevonása a foglalkoztatási megállapodásba
(paktumszervezet), tagok közötti együttműködési megállapodás aláírása), valamint a paktum,
megállapodás területi szintjére vonatkozó, részletes – valamennyi releváns gazdasági ágazatra
és szezonális munkaerő-keresletre kitérő – foglalkoztatási helyzetelemzés készítése, melynek
része – indikátorokkal, kutatásokkal, elemzésekkel, és/vagy szakértői véleményekkel
alátámasztott – közös helyzetfeltárás, problémaelemzés a térség munkaerő-piacának jellemzőiről, a foglalkoztatás nehézségeiről, a kritikus pontokról és a beavatkozási elképzelésekről. 
b) paktum, megállapodás területi szintjére vonatkozó, a résztvevők által konszenzusos módszerrel elfogadott, a helyzetfeltárásból logikusan következő, térségi gazdaságfejlesztési célokhoz szorosan kötődő, foglalkoztatást és munkanélküliség elleni küzdelmet fókuszba állító, az állami, illetve az illetékes kormányhivatal munkaügyi politikájával összhangban álló lokális és átfogó programjaival szinergiában álló, részletes foglalkoztatási stratégia, akcióterv kidolgozása, beleértve kutatásokat, felméréseket, adatbázisokat, ágazati trendeket figyelő elemző és előrejelző rendszer felépítését, negyedéves vagy féléves megyei jogú város gazdasági és foglalkoztatási gyorsjelentések készítését.
c) a foglalkoztatási paktum stratégiájának/akciótervének megvalósítására reális ütemtervű
munkaprogram kidolgozása, összhangban az országos foglalkoztatáspolitika, a térségi
gazdaságfejlesztés és társadalompolitika szempontjaival. Stratégiai célrendszer megvalósítását
szolgáló projekttervek kidolgozása, ezek szakmai tartalmának pontos meghatározása, a
végrehajtásban együttműködő partnerek, felelősségi viszonyok, határidők, és a finanszírozással összefüggő minden lényeges kérdés szabályozásával. 
d) munkaerő-piaci, vállalkozásfejlesztési és munkaerő igényfelmérések elvégzése.
e) gazdaság – és foglalkoztatás-fejlesztési megállapodás/paktum megvalósítása és fenntartása
során, foglalkoztatási fórum (partnerség), irányító csoport (partnerséget reprezentáló szűkebb
testület), menedzsment szervezet és paktumiroda felállítása működtetése, ügyrend, munkaterv
kidolgozása, reális költségvetés kidolgozása, az ehhez szükséges szakmai kompetenciák,
humán-erőforrás biztosítása. Megyei jogú város paktum esetében paktumiroda működtetése,
maximum 2 fő főállású partnerségi koordinátorral.
f) a paktumok fenntartható működésére is garanciákat nyújtó paktumot alapító együttműködési megállapodás aláírása, melyet a támogatási szerződés hatályba lépését követő 6. hónap végéig kötelező megtenni. 
g) foglalkoztatási partnerség (paktum) működési tapasztalatainak összegyűjtése, illetve
megosztása.
h) a partnerségi bevonással végrehajtott projekt folyamat részletes dokumentációja: partneri
egyeztetések jelenléti ívei, fotók, emlékeztetők.
i) projektzárási feltétel minősítés megszerzése a sztenderdek alapján
j) figyelemfelkeltés a minél szélesebb körű partnerség megteremtésére és a projekt tudatosítására  az együttműködési hálózatban érintett partnerek, valamint a szélesebb nyilvánosság körében;
k) Az Irányító Hatóság által kiadott egységes útmutató alapján elkészített, jelen Felhívás
mellékleteként közzétett és a támogatási kérelemhez benyújtott megvalósítási tanulmány –MT a projektek benyújtásának feltétele, mely széleskörű gazdasági és társadalmi partnerséggel, a megyei jogú városok és a helyi szereplők kötelező bevonásával készül és be kell nyújtani a
támogatási kérelem mellékleteként.
l) A megyei és a helyi, valamint a megyei jogú város által létrehozott paktumoknak tevékenységeiket össze kell hangolni, szinergiában kell működniük, ellentétes hatást kiváltó mechanizmusokat nem alkalmazhatnak, továbbá a helyi paktumoknak követniük kell a megyei paktumok legfontosabb módszertani sajátosságait. A megyei jogú város paktumba kötelező bevonni a megyei önkormányzatot és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát.
B. Munkaerőpiaci programokhoz, a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó
programrészhez (2. főtevékenység) kapcsolódóan:
a) A célcsoport min. 6, max. 12 hónapos, folyamatos, támogatott, vagy nem támogatott
foglalkoztatása, vagy önfoglalkoztatás támogatása.
b) A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott foglalkoztatást követő legalább a támogatott időszak felével megegyező ideig folyamatosan szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő munkáltatónál.
c) A program keretében az álláskereső személyeknek, adott üres álláshely betöltését fókuszba
állító, célzott képzése és/vagy foglalkoztatása valósulhat meg, azzal, hogy álláskeresők
munkaerőpiaci képzése csak az adott térségben meglévő, vagy feltárt munkaerő igényekhez
mérten támogatható.
d) A foglalkoztatás ösztönzését szolgáló támogatások odaítélésénél előnyben kell részesíteni a
TOP ERFA forrásból támogatott üzleti infrastruktúrát igénybe vevő vállalkozások humánerőforrás igényeit kiszolgáló kérelmeket.

3.1.3 Önállóan nem támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek

A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. és 3.1.2 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, de kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Kötelező kitérni az adott területi szinten a gyermekellátási szolgáltatások (helyzetelemzésben,
stratégiában, megvalósításra kerülő akciótervben külön fejezetben taglalva) helyzetére, azzal,
hogy a TOP TC8 ERFA forrásaiból (TOP 6.2. intézkedés) fejlesztett új gyermekellátási
kapacitások humánerőforrás szükségleteinek támogatására munkaerőpiaci szolgáltatások
(képzési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatások) nyújthatóak a paktum keretein belül.
b) Nyilvánosság biztosítása: 
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban
meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a
támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a www.palyazat.gov.hu honlapról letölthető „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” című dokumentum, valamint az „Arculati Kézikönyv” tartalmazza.
A kommunikációs tevékenységek megkezdése előtt javasoljuk, egyeztetés céljából vegye fel a
kapcsolatot a közreműködő szervezet kommunikációs munkatársával. Az előírt kommunikációs tevékenységek elhagyása vagy részleges teljesítése, illetve az előírtaktól eltérő formában történő megvalósítása a megítélt támogatás kommunikációra elszámolható részének csökkentését vonja maga után.
c) Projektmenedzsmenttel szembeni elvárások:
A támogatást igénylőknek vállalniuk kell, hogy a projekt menedzsmentjének ellátása érdekébenaz alábbi személyeket a projekt teljes időtartama alatt biztosítja:
– 1 fő projektmenedzser,
– 1 fő pénzügyi vezető.
3.1.4 Önállóan nem támogatható, választható, kiegészítő tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1. és 3.1.2 pontban felsorolt tevékenységekkel együttválasztható alábbi tevékenységek:
A. Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységek –
kiegészítő tevékenység
a) helyi termék, illetve helyi mester, mesterség elektronikus kataszterének kialakítása;
b) jó gyakorlatok – termék, szolgáltatás, értékesítés – feltárása, és disszeminációja,
c) termék- és szolgáltatásfejlesztési és továbbfejlesztési stratégia/terv kidolgozása;
d) a helyi termelők és szolgáltatók alapvető vállalkozói készségét növelő képzések támogatása;
e) a helyi kézműves iparhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó szakképzések a lakosság és a
helyi gazdasági szereplői részére;
f) hazai és nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések
disszeminációja;
tudatos térségi és helyi termék fogyasztás és vásárlás ösztönzése (kutatások, felmérések,
értékesítési akciók támogatása, ismeretterjesztő fórumok a helyi gazdaság vonatkozásában); 
B. A Vidékfejlesztési Programmal való átfedés-mentesség biztosítása érdekében kizárólag nem
mezőgazdasági vagy elsődleges feldolgozású élelmiszer-termékek esetében alkalmazható tevékenységek – 2. kiegészítő tevékenység:
a) kísérleti fejlesztések előkészítése, kidolgozása, megvalósítása
b) elektronikus helyi vásárlói és termelői, szolgáltatói platform (web oldal) kialakítása
c) helyi termék- és szolgáltatáslánc és csomag kialakítási és fejlesztési stratégia
d) helyi termékláncok és termékcsomagok kialakítását elősegítő vállalkozói megbeszélések és
konferenciák
e) helyi gazdaság és termékfejlesztés mentorálása, folyamatsegítése, szakértői támogatása 
C. Befektetés-ösztönzéshez, ágazati gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – 3.
kiegészítő tevékenység:
a) befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó tevékenységek,
b) egy-egy ágazathoz kapcsolódó piacszerzési stratégia, szolgáltatási terv kidolgozása,
kapcsolódó marketing és arculatterv készítés;
c) nemzetközi jó gyakorlatok alkalmazását elősegítő együttműködések disszeminációja;
d) a kidolgozott helyi gazdaságfejlesztési projektek megalapozása és közösségi integrálása;
gazdasági – és foglalkoztatási fókuszú vállalkozói fórumok, rendezvények szervezése,
tapasztalat-csere támogatása.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 15.074 millió Ft.
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 29-től 2016. március 17-ig lehetséges.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)