A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” című (TOP-6.1.5-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a megyei jogú városok TEN-T hálózaton kívüli, jellemzően alacsonyabb rendű útjainak a felújítása és fejlesztése annak érdekében, hogy a megyei jogú városok gazdasági területei jól megközelíthetők legyenek a vállalkozások és a munkavállalók számára.

A fejlesztéseknek a térségi adottságokra és speciális igényekre kell épülniük, kapcsolódniuk kell közvetve vagy közvetlenül a helyi gazdaságfejlesztés elemeihez, és a támogatott fejlesztéseknek közvetetten a kis- és középvállalkozások működéséhez (is) szükséges (közlekedési) infrastruktúra fejlesztésére kell irányuljanak.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására önállóan a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321), illetve konzorciumi partnerként az állami építtetők, Magyar Közút Nonprofit Zrt, NIF Zrt. jogosultak.

3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében kizárólag állami támogatásnak nem minősülű közcélú közútfejlesztések
támogathatók.

A) 4 és 5 számjegyű vagy TEN-T hálózaton kívüli utak fejlesztése, felújítása. Kül- és belterületi utak burkolatának és alépítményeinek felújítása, fejlesztése, útburkolatának
szélesítése, korszerűsítése, amelybe beleértendő az útberuházáshoz kapcsolódóan a nyitott és
zárt csapadékvíz-elvezető rendszer szükséges mértékben történő helyreállítása, korszerűsítése,
egyéb szükséges közműkiváltás, közmű védelembe helyezés, támfal építése, érintett műtárgy
felújítása, rézsű megtámasztása, mederkorrekció, ívkorrekció, forgalomtechnikai kialakítás,
tengelysúly mérő állomás kiépítése, nyomvonalas (közmű-)infrastruktúra helyreállítása,
korszerűsítése, szükség szerint ideiglenes terelőút építése, meglévő út terelőútként való
használata utáni helyreállítása.
B) Helyi, önkormányzati tulajdonú, gazdasági övezetet feltáró, gazdasági területek felé vezető, és/vagy összekötő, vagy elkerülő utak, hidak építése, fejlesztése a munkaerő mobilitás javítása érdekében.

3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek:

1) TEN-T hálózaton kívüli alacsonyabb rendű utak csomópontjainak a fenntartható közlekedés előnyben részesítésével és a közlekedésbiztonság érdekében történő átalakítása.
2) Olyan önkormányzati tulajdonú, helyi gyűjtőutak vagy csomópontok építése, felújítása,
fejlesztése, átépítése vagy megerősítése, melyek a településeket összekötő állami tulajdonú utak gazdasági területek irányába tartó közvetlen vagy közvetett útvonali folytatását és/vagy a
munkahelyek irányába tartó forgalom útvonalát képezik.
3) 1 és 3 számjegyű közutakon közúti csomópont(ok) átalakítása, korszerűsítése, kiépítése,
amennyiben a csomópont(ok) építési munkái a helyi útépítés, vagy útfejlesztés megvalósításához elengedhetetlen(ek).
4) Kiegészítő infrastrukturális elemek fejlesztése:
a. Kerékpár támaszok, kerékpár parkolók és B+R kerékpár tárolók/rekeszek építése, és
egyéb kerékpárosbarát kiegészítők beszerzése és elhelyezése. Kerékpártámaszokat,
parkolókat vagy tárolókat csak mindenki számára hozzáférhetően lehet elhelyezni. 
b. Beruházáshoz kapcsolódó gépjárműparkolók és biztonsági sávok kialakítása, felújítása,
áthelyezése.
5) A támogatható tevékenységek megvalósításához szükséges infrastrukturális munkák (utak alatt, felett és mellett található infrastrukturális elemek (pl.: közművek, stb.) korszerűsítése, védelembe helyezése), csapadékvízelvezetés kiépítése, átépítése, forgalomtechnikai tevékenységek, műtárgyépítés és felújítás, komplex terület-előkészítési munkák (bontás, tereprendezés, kármentesítés, lőszermentesítés, régészet, stb.), szakhatósági engedélyben előírt munkák elvégzése.
6) Zöldterület-építési, átalakítási munkák a tevékenységek helyrajzi számain (növénytelepítés és árnyékolástechnika, stb).
7) Autóbuszöblök, autóbusz megállók, autóbusz fordulók, autóbusz peronok, váróhelységek,
leszállóperonok felújítása, kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése.
8) Közlekedésbiztonságot szolgáló fejlesztések:
a. A közlekedésbiztonság növelését szolgáló elemek építése, felújítása (pl.: biztonsági berendezések, forgalomtechnikai jelzések és eszközök, sebesség- és forgalomcsillapító településkapuk és/vagy szigetek kiépítése, gyalogátkelőhelyek, gyalogos védő szigetek létesítése, akusztikai és/vagy optikai fék a település bejárata előtt, forgalomvonzó létesítményekhez, az úthoz közvetlenül kapcsolódó parkolóhelyek kialakítása az átkelési szakaszok esetén, stb.), csomópontok átépítése, felújítása, korszerűsítése. 
b. Balesetveszélyes közútszakaszok közlekedésbiztonsági fejlesztése, balesetveszélyes ívek korrekciója.
c. Kerékpáros átvezetések kialakítása.
d. Lakott területen belül, önkormányzati tulajdonban lévő közvilágítás közlekedésbiztonság érdekében történő kialakítása, korszerűsítése az utak nyomvonala mentén. 9) Beruházással érintett útszakaszok mentén a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, vagy meglévő járdaszakaszok akadálymentesítése. A beruházással érintett útszakaszokon található vagy létesülő gyalogátkelőhelyek megközelítése érdekében gyalogjárdák kiépítése vagy akadálymentesítése.
10) Közút szegélyén belül kiépítésre vagy kijelölésre kerülő kerékpárforgalmi létesítmény (pl.: kerékpársáv, vagy koppenhágai típusú kerékpársáv, stb.) kialakítása. Amennyiben a
kerékpárforgalmi létesítmény nyomvonalvezetése szükségessé teszi, a kialakításra kerülő
kerékpáros útvonal az indokolt részeken (pl.: ívek, keresztezések, keresztmetszeti vonalvezetési
adottságok, stb. okok miatt) közúttól elválasztott kerékpárforgalmi létesítményként is kiépülhet.  
11) Automata forgalomszámláló eszközök telepítése a gépjármű és/vagy a kerékpáros forgalom számlálása érdekében.
12) Beruházás részeként hidak, nem szintbeli kereszteződések felújítása, korszerűsítése, építése.
13) Gazdasági területet feltáró út építése, vagy gazdasági, ipari terület megközelítését javító
útberuházás részeként közmű-infrastruktúra (pl.: szennyvízelvezetés, ivóvízrendszer, gáz,
elektromos hálózat, távhő, stb.) kiépítése, fejlesztése, felújítása. 

3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1 fejezetben felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) Akadálymentesítés – amennyiben releváns
b) Energiahatékonysági intézkedések – amennyiben releváns
c) Nyilvánosság biztosítása

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 19.329 millió Ft.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)