A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” című (TOP-6.9.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.
Amennyiben a leszakadás mértéke indokolja, a projektnek része kell, hogy legyen a folyamatos szociális munka, a nagyarányú hátrányos helyzetű népességgel rendelkező területek esetében kötelező jelleggel.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kizárólag konzorciumi formában van lehetőség, a konzorcium vezetője kizárólag megyei jogú város önkormányzata (GFO 321) lehet.

1. Önállóan támogatható tevékenységek
A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából:
a) közösségfejlesztést célzó programok (beleértve hitéleti vonatkozású programokat is);
b) az érintett lakosság bevonását, a beilleszkedést segítő programok, akciók;
c) az akcióterület lakosságának társadalmi integrációját segítő programok;
d) a tervezett fejlesztéseket elfogadtató programok;
e) mediációs és antidiszkriminációs programok;
B) Folyamatos szociális munka megteremtése:
a) pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadások, adósságkezelési tanácsadás  szolgáltatás;
b) problémák feltérképezése, egyéni fejlesztési tervek készítése, megvalósítása és folyamatos felülvizsgálata;
c) szociális munkások a Felhívás céljaihoz illeszkedő segítő tevékenysége;
d) szociális munkások szupervíziója.
C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére:
a) munkaerő-piaci beilleszkedést segítő programok, önálló jövedelemszerzésre való  képesség kialakítása, fejlesztése (kivéve foglalkoztatási programok);
b) foglalkoztatók felkészítését célzó programok, az előítéletek csökkentése és a célcsoport elhelyezkedésének segítése érdekében;
c) közösségi kertekben történő foglakoztatást elősegítő programok lebonyolításának költségei és a kapcsolódó szükséges eszközbeszerzés költségei, amennyiben atermesztett növények kizárólag a foglalkoztatás célját szolgálják és nem kerülnekértékesítésre.
D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére:
a) családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás kiterjesztése, bővítése a helyszínen, valamint a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
b) a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztésiprogramok.
E) Törekvés az egészség fejlesztésére:
a) egészségügyi programok (beleértve a prevenciós, mentálhigiénés programokat);
b) hozzáférés biztosítása a preventív jellegű szolgáltatásokhoz.
F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása
a) hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, ügyintézés elősegítése (iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása stb.);
b) jogi tanácsadás, adósságkezelési tanácsadás, önkormányzatokkal bérlőkijelölési jogról történő megállapodások elősegítése, abban történő segítségnyújtás;
c) közszolgáltatások elérésének logisztikai és kommunikációs segítése (szervezés, a telepen élők odajutásának, szolgáltatás helybejutásának segítése, koordináció, stb.).
G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok
a) bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok;
b) helyi bűnmegelőzési stratégiák és cselekvési tervek elkészítése, kötelező partnerségben a területileg illetékes rendőrséggel (területi vagy helyi szervek).

2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
a) a fenti programok megvalósításához szükséges eszközbeszerzés,
b) a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok
(nyomtatott és online felületek) kialakítása és fenntartása a megvalósítás alatt.

3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek
A Felhívás keretében önállóan nem, csak a 1. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a) nyilvánosság biztosítása;
b) közösségfejlesztő program végrehajtása;
c) amennyiben a projekthez kapcsolódóan az akcióterületről kiköltöztetési is tervezett a TOP-6.7.1 felhívás keretében, úgy elvárás, hogy a költözők mellett a beavatkozási területen (a költözésselérintett ingatlanok környezetében) élők felkészítése is megtörténjen, amelyre az alábbi tevékenységek használhatók: 
• mentorálás
• mediátor biztosítása
• attitűdformáló tréningek
• előzetes találkozási alkalmak biztosítása a lakók és az odaköltözők között, melyek
moderátor, facilitátor bevonásával zajlanak
• lakossági fórumok szervezése.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 1.867 millió Ft. A Felhívás teljes keretösszegének becsült támogatástartalma 1 867 millió Ft, amely mértéke minden esetben a támogatott projektek támogatási intenzitása alapján kerül odaítélésre.  Az egyes területi szereplő területén felhasználható forrás összegét a vonatkozó területspecifikus melléklet tartalmazza.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)