A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Megyei jogú városok leromlott városi területeinek rehabilitációja” című (TOP-6.7.1-15 kódszámú) felhívás.

A felhívás célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkciók kialakítása képezi.
Integrált szociális jellegű rehabilitációt azokban a városrészekben kell megvalósítani, ahol a kedvezőtlen demográfiai helyzet, az alacsony iskolázottság, a tartós munkanélküliség magas szintje, az alacsony társadalmi státusz és az erősen leromlott környezet ezt indokolja.

Az infrastrukturális beavatkozásokat a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, foglalkoztatási, egészségügyi, közösségfejlesztési, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki, amelyeket a TOP-6.9.1-15 felhívás finanszíroz.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására a megyei jogú városok önkormányzatai (GFO 321) jogosultak.

1. Önállóan támogatható tevékenységek

I. Minden jogosult akcióterület esetében:
A) Lakófunkciót erősítő tevékenységek
a) Társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő lakóépületek korszerűsítése, felújítása az alábbi tevékenységeken keresztül:
– homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;
– az alapító okiratban/alapszabályban nem külön tulajdonként definiált elemek  energiahatékonyság javításával egybekötött felújítása a következő tevékenységeken keresztül:
 tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;
 lépcsőház, külső és belső folyosók, bejáratok felújítása;
 épület gépészeti berendezések kialakítása, felújítása, cseréje (fővezetékek, lift, termofor gyűjtőkémények, stb.);
– telken belüli hiányzó közművek kiépítése.
b) A modern szociális bérlakások kialakítása, komfortosítása érdekében önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató
kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába
kerülő szociális bérlakások korszerűsítése céljából energiahatékonyság javítással
egybekötve támogathatóak az alábbi tevékenységek:
– homlokzati nyílászárók energiahatékonyság-javulást eredményező cseréje;
– tartószerkezeti elemek, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése;
– fűtési rendszerek felújítása, kialakítása a belső vezetékrendszerek (víz, csatorna,
elektromos, gáz) kiépítése és/vagy cseréje;
– komfortosítás;
– belső falak bontása, áthelyezése, festése, burkolása;
– burkolatok cseréje;
– beépíthető fürdőszobai szaniterek, konyhai mosogató és szerelvények beszerzése;
– bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés,
valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és
ruhatisztításra alkalmas berendezés.
– melléképületek felújítása, amennyiben a lakófunkcióhoz kapcsolódó hasznosítása bemutatott;
– telken belüli hiányzó közművek kiépítése;
– kártyás közüzemi mérőórák felszerelése, amennyiben azok az önkormányzat (ide értve a  100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülnek.
c) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló, vagy a fejlesztés eredményeként kizárólagos tulajdonába kerülő lakóépületek, lakások és melléképületeik megszüntetése: 
– bontás (a lakófunkció teljes megszüntetése);
– összenyitás (a lakófunkcióra használt lakóegységek számszerű csökkentése).
II. Amennyiben a kiválasztott akcióterület szegregált terület, a fentiekben felsorolt tevékenységek
mellett az alábbiak is támogathatóak:
1)  Az akcióterületen: 
a) Maximum 1 db önkormányzati bérlakás biztosítása szolgálati lakásként  (vásárlás, felújítás,
komfortosítás, átalakítás, korszerűsítés, bútor beszerzés), amennyiben a folyamatos segítő
munkát az erre szerződtetett szakember életvitelszerű ott tartózkodással tudja biztosítani a
program időtartamára és fenntartási időszakára. Új építés nem támogatható.
2)  A beavatkozási helyszín(ek)en:
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy  nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonába kerülő, a fejlesztés eredményeként szociálisbérlakásként funkcionáló lakások és ahhoz tartozó melléképületek:
–  vásárlása,
–  építése,
– komfortosítása, felújítása,
– bútorzat beszerzése az alábbi funkciók biztosításához: alvás, tárolás, tanulás, étkezés,
valamint műszaki cikkek esetében élelmiszerek főzésére, sütésére, hűtésére és
ruhatisztításra alkalmas berendezése.

2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

A felhívás keretében önállóan nem, csak a 1.pontban  felsorolt tevékenységekkel együtt
támogathatók az alábbi tevékenységek az akcióterületen:
A) Közösségi és szociális funkciót szolgáló tevékenységek, célzottan az alacsony társadalmi
státuszú lakosság felzárkózása, beilleszkedésének elősegítése, készségfejlesztése
érdekében:
a) Átmeneti céllal szociális blokkok kialakítása, felújítása, a funkció biztosításához szükséges
eszközbeszerzés;
b) Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló, közösségi célra hasznosítható épület, társasházi albetét, nyitott terület kialakítása, felújítása, bővítése, átalakítása;
c) Roma nemzetiségi önkormányzati, családsegítő, szociális és szociális munkás irodahelyiség kialakítása és kapcsolódó eszközbeszerzés;
d) Az alacsony társadalmi státuszú lakosság, marginalizált közösség felzárkózásához,beilleszkedésének elősegítéséhez, készségfejlesztéshez közvetlenül szükséges eszközök beszerzése.
B) Közbiztonsági funkció, a közbiztonság javítását, a fejlesztés eredményeinek megőrzését szolgáló
tevékenységek:
a) Polgárőrség épületének kialakítása, felújítása, mobil konténer létesítése;
b) Közterületeken biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése. 
C) Foglalkoztatást elősegítő funkció
a) Kizárólag az akcióterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, marginalizált közösség munka
világába való visszavezetését előkészítő gazdasági tevékenységekhez szükséges épület,
helyiség kialakítása, felújítása, bővítése, a szükséges eszközök beszerzése.
b) Az akcióterület határain belül közösségi kert kialakítása, amennyiben az a foglalkoztatás
elősegítésének célját szolgálja és a termesztett növényeket nem eladásra szánják. (A
közösségi kert kialakításához lehetőség van növényirtásra, terület-rendezésre, kerítés,
hiányzó közművek, tároló építésére.)
D) Egyéb kapcsolódó fejlesztések
a) Önkormányzati (ide értve a 100%-os tulajdonú önkormányzati gazdasági társaságot is) vagy  nonprofit szolgáltató kizárólagos tulajdonában álló vagy a fejlesztés eredményeként
kizárólagos tulajdonába kerülő, felújítással érintett lakó- és közösségi funkció esetében: 
– kapcsolódó udvarrendezés;
– kerítés kialakítása, felújítása. 
b) Az akcióterületen található illegális hulladéklerakók felszámolása, gyűjtőszigetek kialakítása a településképhez illeszkedő módon (járműbeszerzés nem támogatható). 
c) Közterek, parkok, játszóterek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, kialakítása,
minőségi utcabútorok elhelyezése, kapcsolódó eszközbeszerzés.
d) Közlekedési- és közlekedésbiztonsági fejlesztések, amennyiben a hátrányos helyzetű
lakosság számára célzott közszolgáltatások jobb elérhetőségének feltételeit segítik elő:
– járdák, gyaloghidak, kizárólag gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas műtárgyak
felújítása, kialakítása;
– kerékpárutak, kerékpársávok, kerékpáros létesítmények, kerékpártárolók kialakítása,
felújítása
– buszöblök és buszvárók (kivéve buszpályaudvar épületei), kialakítása, felújítása;
– gyalogos zónák, forgalomcsillapított közlekedési övezetek kialakítása;
– akcióterületre eső önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása, szilárd burkolattal
történő ellátása,
– biztonságos közlekedést segítőrendszerek tervezése, telepítése, továbbá sebességmérő
és rögzítő rendszerek telepítése (kizárólagos bejárással elérhető területek nem
támogathatók);
e) Barnamezős területek közösségi célú rehabilitációja:
• közterületek kialakítása végleges és átmeneti hasznosítás céljából egyaránt,
• a barnamezős terület hasznosítható épületállományának felújítása, rehabilitálása
közösségi funkcióinak megerősítésével, kialakításával.
• a barnamezős terület hasznosítható szabadtereinek komplex rehabilitálása, kialakítása
társadalmi tevékenységek kiszolgálására, különös tekintettel a terület
környezetminőségének (talaj, növényzet, mikroklíma stb.) javítására és az
újrahasznosításra.
f) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő korszerű, energiatakarékos közvilágítás
kialakítása, elektromos hálózat és távközlési légvezetékek rendezett terepszint alá
helyezése;
g) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése; 
h) Önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő közműves ivóvízellátás és
szennyvízelvezetés vezetékrendszerének felújítása, kiépítése;
i) A hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkolóférőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése a felhívás a 3.1.1 és 3.1.2 pontjai alapján fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan.
j) A fejlesztésre kerülő területre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra
kiépítése, komposztáló létesítése az érintett zöldterületen képződött zöldhulladék
hasznosítására.

3.Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó
tevékenységek.
A felhívás keretében önállóan nem, csak a 31. pontban felsorolt tevékenységekkel együtt
támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
a)  Energiahatékonysági intézkedések;
b)  Szórt azbeszt mentesítése – amennyiben releváns, jelen felhívás 3.2 fejezetében az
azbesztmentesítésre vonatkozó feltételek alapján;
c)  Akadálymentesítés;
d)  Nyilvánosság biztosítása;

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg teljes költség alapon a TOP beavatkozási területén: 3.239 millió Ft.

(forrás: www.palyazat.gov.hu)