A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Kulturális intézmények oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése” című, TIOP-1.2.1.A1-15/1 kódszámú felhívás.

A konstrukció a kulturális (közművelődési és közgyűjteményi) intézmények köznevelést támogató oktatási-képzési szerepének erősítésével és az iskolabarát szemléletű megújulásával a szolgáltatási színterek számának növeléséhez és egyúttal az elérhető tanulók számának bővítéséhez járul hozzá.  Olyan infrastrukturális fejlesztések valósulhatnak meg, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – elsősorban a kulturális tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák, valamint a szociális és állampolgári kompetenciák és digitális kompetenciák elsajátításához szükséges infrastrukturális feltételek kialakítását.  A fejlesztések eredményeképp az intézmények – sajátos adottságaira építve – a tanulás helyszíneiként képesek lesznek hatékonyan bekapcsolódni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe. 

A pályázati kiírás keretében pályázni jogosultak az alábbi kulturális (közművelődési, közgyűjteményi) intézmények/szervezetek, illetve fenntartóik egyedül vagy konzorciumban:

– Az 1997. évi CXL törvény 39. § (1) bekezdése szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények,
– Az 1997. évi CXL. törvény 54. § (1) bekezdése szerinti nyilvános könyvtárak;
– Az 1997. évi CXL törvény 74. §. szerinti közművelődési intézmények;
– Az 1995. évi LXVI. törvény 3.§-ának m) és n) pontja szerinti közlevéltárak és nyilvános magánlevéltárak.

Az fenntartóval rendelkező intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges. Intézményfenntartó kizárólag akkor nyújthat be pályázatot, amennyiben a fejlesztéssel érintett intézmény önállóan nem tud pályázni; amennyiben a fejlesztéssel érintett intézmény tud önállóan pályázni, a pályázatot az intézménynek kell benyújtania. 

Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. Egy pályázó a létesítő okirata szerint konvergencia régióban bejegyzett székhelye, telephelye, tagintézménye szerinti megyében 1-8 db fejlesztésbe bevonandó helyszínre vonatkoztatva nyújthat be pályázatot.

A támogatható tevékenységek a köznevelési célú szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő közösségi terek, oktatótermek, gyermekfoglalkoztatók kialakítása, fejlesztése, illetve minden korosztály részére alkalmassá tétele, eszközökkel való felszerelése.

A fogyatékkal élők hozzáférését támogató infrastruktúra-fejlesztés a fejlesztésbe bevont terek tekintetében.

Az intézményekben őrzött tudásbázis nagyobb köznevelési célú hasznosulása érdekében- elősegítve a digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést is – korszerű IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-csatlakozással rendelkező informatikai pont(ok) vagy korszerűen berendezett önálló részlegek kialakítása.

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,3 milliárd forint. A támogatott pályázatok várható száma: 3-10 db. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke a projekt elszámolható összes költségének legfeljebb 100 %-a. A pályázat keretében igényelhető közkiadás összege bevont helyszínenként legalább 30.000.000 Ft, de legfeljebb 150.000.000 Ft lehet.   Egy pályázó vagy konzorcium a fejlesztésbe bevont helyszínek számától függően, de legfeljebb 650.000.000 forint támogatásra nyújthat be pályázatot.

A támogatási kérelem benyújtása 2015. december 2-től 2015. december 8-ig lehetséges.

(forrás: palyazat.gov.hu)