A gazdasági növekedés érdekében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő főbb pontokon módosul:

A gazdasági növekedés érdekében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet a következő főbb pontokon módosul:

1) Ha a gazdaságfejlesztést célzó – nem kiemelt- projekt megvalósítására irányuló felhívás lehetséges támogatást igénylői körébe a többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok, illetve a költségvetési szervek is beletartoznak, akkor a módosítás nyomán ezen szervezetek kizárólag akkor nyújthatnak be támogatási kérelmet, ha az adott projekt megvalósításához a Kormány előzetesen hozzájárult. Erről a felhívásban kell rendelkezni. Ezt a szabályt a már benyújtott, de támogatási szerződéssel vagy támogatói okirattal még nem rendelkező támogatási kérelmekre akként kell alkalmazni, hogy a Kormány egyedi hozzájárulását a támogatást igénylőnek a támogatási szerződés megkötése vagy a támogatói okirat kibocsátása előtt kell beszereznie, annak hiányában a jogviszony nem hozható létre.

2) Az előleg mértéke a megítélt támogatás összegének 50, 75, 100%-ra változik, az összeghatár – néhány kivétellel – eltörlésre kerül.

A támogatási előleg mértéke a megítélt támogatás összegének 100 %-a lehet azon központi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat kedvezményezett vagy önkormányzati költségvetési szerv, köztestület esetén, amely a projekt végrehajtása tekintetében kincstári fizetési számlával rendelkezik vagy a részére megítélt támogatás nem éri el az 500 millió Ft-ot.

A nem állami szervek – természetes személy, mikor- kis- és középvállalatok, civil szervezetek, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság – esetén a maximum 1 mrd Ft előleg összeg korlát továbbra is megmarad.

A kincstári fizetési számlára kifizetett támogatási előlegek tekintetében kizárólag a támogatott projektek megvalósítása érdekében adható fizetési megbízás.

3) A szállítói előleg esetén 12 hónapos korlát kerül bevezetésre, amely időszakon belül időközi kifizetési igénylést kell benyújtania a kedvezményezettnek.

4) Szabályozásra kerül, hogy az építési beruházás vagy építési koncesszió esetén a háromszázmillió forintot elérő vagy meghaladó elszámolható költségelem vonatkozásában csak szállítói finanszírozás (ezáltal 50 %-os előleg) alkalmazható.

5) Rögzítésre kerül a jogszabályban, hogy közvetett költségeken belül az ingatlanvásárlás költségtípusra 2%-on felül a Kormány egyedi hozzájárulása esetén lehet átcsoportosítani.

6) A kiterjesztett választható önerő nyilatkozat új szankcióját képező adószám törlés előfeltétele megváltozott a következők szerint: ha a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatással összefüggésben keletkező visszafizetési kötelezettségét az irányító hatóság által meghatározott határnapig nem teljesíti, illetve annak részletekben történő teljesítése esetén a részletfizetési kötelezettségét elmulasztja, és a visszafizetendő összeget nem lehet tőle behajtani, az irányító hatóság kezdeményezi
– az állami adóhatóságnál a kedvezményezett és a kedvezményezettben többségi befolyással rendelkező szervezet adószámának törlését, vagy
– természetes személy kedvezményezett kizárását a rendelet hatálya alá tartozó támogatások igénybevételéből.

(forrás: palyazat.gov.hu)