A Szépirodalom Kollégiuma 2016. évi nyílt pályázati felhívását az alábbi három altémában teszi közzé, kulturális szempontból értékes szépirodalmi és irodalomértelmező művek elkészítésére, valamint kulturális szempontból értékes irodalmi rendezvények megvalósítására.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

1. Pályázati cél: Alkotói támogatás szépirodalmi és szépirodalmat értelmező művek létrehozására.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 33.000.000 Ft. Igényelhető támogatás: minimum 300.000 Ft, maximum 1.200.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Pályázók köre: Szépirodalmi művek, valamint irodalomértelmező munkák szerzői, mint magánszemélyek.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2016. április 1.–2017. március 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át (amely magában foglalja a 27%-os áfát) – mely az 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft-nál, amely összeg magában foglalja a 27%-os áfát – köteles befizetni.A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
• alkotói támogatás.

A támogatási összeg járulékokat nem tartalmazhat. Az alkotói támogatás jogcím a pályázati adatlap költségkalkulációja 4. pont 4.1.1. személyi jellegű költségek sorában kerüljön feltüntetésre. A tervezett és a kért összeg alkotói támogatás esetén azonos.

Szépirodalmi művek szerzői: költők, írók, kritikusok, irodalomtörténészek pályázatait várja a Kollégium. Alkotónként havi 100.000 Ft összegű támogatás ítélhető meg, 3-12 hónapos időtartamra, egy összegű folyósítással. Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű szépirodalmi vagy irodalomértelmező mű létrehozására lehet.

A felhívásban megjelölt, alkotói időszakot meghaladó alkotói tevékenységre nem áll módjukban pályázatot benyújtani a pályózóknak.

Alkotó munkára a felhívásban megjelölt egyéves alkotói időszakra csak egy pályázat nyújtható be.

Nem nyújthat be pályázatot az, akinek az NKA Szépirodalom Kollégiuma, illetve az NKA más szakmai kollégiuma döntése szerinti, érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.
Társszerzők külön pályázzanak. A szerzőnként benyújtott pályázatban egyértelműen különüljön el, az adott szerző mely részt kívánja alkotó munkája során feldolgozni. Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámoló részeként a szellemi termékre vonatkozó nyilatkozat – a szerző mely részt tekinti az elkészült kéziratban sajátjának – benyújtása kötelező.
A pályázott alkotói mű könyvkiadására a kiadó 2018. évben nyújthat be pályázatot.

2. Pályázati cél: A Szépirodalom Kollégiuma magas színvonalú, hagyományt kezdeményező, valamint többéves hagyománnyal rendelkező irodalmi rendezvények – szakmai táborok, fesztiválok, konferenciák, író–olvasó találkozók, olvasás-népszerűsítési programok – megvalósulását kívánja támogatni.

A kollégium saját hatáskörében a szakmai program (konferencia, előadás, szimpózium stb.) anyagát tartalmazó kísérő kiadványok megjelentetését is támogatni kívánja, amelyek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek.

Ezen altémában pályázni lehet irodalmi:
• programra/rendezvényre,
• programsorozatra – amennyiben koncepcionálisan vagy tematikailag összefüggő rendezvényekről van szó,
• programra/rendezvényre/programsorozatra és kísérő kiadvány megjelentetésére.

Egy pályázó fenti kategóriákban több pályázatot is benyújthat, külön-külön pályázati adatlapon.

Kísérő kiadvány megjelentetésére pályázatot benyújtani csak a felhívás megvalósítási időszaka alatt lezajló programokhoz/rendezvényekhez kapcsolódóan a fenti 3. kategóriában lehet. A kiadvány megjelenésének végső határideje a pályázati felhívás szerinti befejezési határnap. Kísérő kiadvány támogatására önállóan pályázatot benyújtani nem lehetséges.

A kereskedelmi forgalomba nem kerülő, 3 ívnél nagyobb, ingyenes kiadványok megjelentetésének támogatásáhozBetétlap kötelező mellékletet szükséges kitölteni. A támogatott vállalja, hogy a megjelentetett, ISBN számmal rendelkező kiadvány tiszteletpéldányait (szerzők, szerkesztők, köz- és szakmai könyvtárak, a témához kapcsolódó egyetemi intézetek, tanszékek, valamint sajtópéldányok) eljuttatja a felsoroltakhoz, illetőleg a Betétlapon megnevezett célközönségéhez, valamint a kötelespéldányokat az OSZK-nak beszolgáltatja. A kötelespéldány igazolása a szakmai beszámoló részét képezi.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 92.000.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%
Pályázók köre: jogi személyek, egyéni vállalkozók.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:
2016. április 1.–2017. március 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni. A nevezési díj összege 500.000 Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 5000 Ft + 27% áfa összegnél. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• előadói, valamint közreműködői tiszteletdíj és járulékai (a részletezett költségvetés tartalmazza a tiszteletdíj felhasználásának tételeit),
• szállásköltség,
• csoportos étkezés (a támogatás kizárólag főétkezésként elfogyasztott meleg étel vásárlására, valamint ásványvíz vásárlására fordítható, alapanyag beszerzésre nem),
• útiköltség,
• bérleti díj (helyiség, eszköz, stand),
• szállítási költség,
• reklám- és propagandaköltség (pr-dokumentumok nyomdaköltsége ideértendő),
• szakmai anyagköltség (részletezett költségvetés tartalmazza a felhasznált tételek pontos megnevezését),
• jutalomkönyvek megvásárlásának költsége.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Támogatás rendezvény, program kísérőkiadványa megjelentetése esetén az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető:
• szerkesztői tiszteletdíj,
• nyomdai előkészítés,
• nyomdaköltség,
• szállítási költség.

3. Pályázati cél: A Szépirodalom Kollégiuma határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek számára szépirodalmi, műfordítói, kritikai alkotómunka megvalósítását támogatja. A 10 hónapra szóló alkotói támogatás lehetőséget kíván nyújtani a határon túli magyar pályázóknak a pályakezdéshez, illetőleg kedvező feltételeket kíván teremteni – korosztálytól függetlenül – a magas színvonalú alkotó tevékenységhez.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Alkotói támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázat meghirdetésekor a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozik (a Horvát Köztársaságban, Romániában, a Szerb Köztársaságban, a Szlovák Köztársaságban, a Szlovén Köztársaságban vagy Ukrajnában lakóhellyel rendelkező, magukat magyar nemzetiségűnek valló személyek).

Pályázni csak regisztrált pénzügyi lebonyolító bevonásával lehetséges.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 10.500.000 Ft. Igényelhető támogatás: 700.000 Ft. Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%

Pályázók köre: határon túli magyar írók, költők, műfordítók, kritikusok, irodalomtörténészek mint magánszemélyek, akik fenti törvényben előírtaknak megfelelnek.

Pályázati cél megvalósításának időtartama:

2016. április 1.–2017. január 31.

A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően. A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:
• alkotói támogatás.

Pályázni csak új, pontos műfaji (tartalmi) célt megjelölő magyar nyelvű irodalmi és irodalmi értekező prózai mű létrehozására lehet az alábbi kategóriákban.

1. kategória: Székely János alkotói támogatás – költői és drámaírói alkotómunka (beleértve az ifjúsági és gyermekirodalmat is) támogatására.
Támogatásban részesülhet 4 fő.
2. kategória: Gion Nándor alkotói támogatás – prózaírói alkotómunka (beleértve az ifjúsági és gyermekirodalmat is) támogatására.
Támogatásban részesülhet 5 fő.
3. kategória: Schöpflin Aladár alkotói támogatás – kritikai alkotómunka támogatására, a határon túli magyar kritikusok részére egy évtizednél nem régebben megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére.
Támogatásban részesülhet 3 fő.
4. kategória: Franyó Zoltán alkotói támogatás – műfordítói alkotómunkára; műfordítások a szomszédos országok kortárs szépirodalmi műveiből.
Pályázni csak teljes mű lefordításával lehet.
Támogatásban részesülhet 3 fő.

Fenti kategóriákban alkotómunkára a felhívásban szereplő alkotói időszakra egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Jelen támogatás legfeljebb három alkalommal – azaz három különböző kategóriában – nyerhető el. Ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet támogatásban.

A pályázónként megítélt 700.000 Ft támogatási összeg utalása a pénzügyi lebonyolítón keresztül történik, a majdani támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint történő egy összegű kifizetéssel.

A benyújtott pályázatok ismeretében a Kollégium döntése megváltoztathatja a felhívásban kategóriánként kiosztható támogatások számát (a kategóriákban támogatottak számát növelheti vagy csökkentheti).

Nem nyújthat be ugyanabban a kategóriában pályázatot az, aki 2015-ben fenti kategóriákban támogatásban részesült, illetőleg az a pályázó, akinek az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma, illetve az NKA más szakmai Kollégiuma döntése szerinti, érvényben lévő alkotói támogatási szerződése van.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2016. június 9., éjfél lehet.

(forrás: nka.hu)