A 2007-2013. közötti programozási időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében finanszírozott projektek eredményes zárásával összefüggésben felhívják a Kedvezményezettek figyelmét:

1.    Kérik, hogy az elszámolási határidő szűkössége miatt haladéktalanul vizsgálják felül mind a támogatási szerződésben, mind pedig a vállalkozási szerződésben eddig fel nem használt tartalék mértékét. Haladéktalanul tájékoztassák az Irányító Hatóságot arról, hogy azt fel kívánják használni 2015. december 31-ig, vagy sem. Amennyiben fel kívánják használni, szíveskedjenek a vonatkozó változtatási kérelmeket benyújtani jóváhagyásra, amennyiben nem, a fel nem használt forrás pontos mértékéről haladéktalanul, de legkésőbb kézhezvételtől számított 10 napon belül legalább elektronikusan tájékoztassák az Irányító Hatóságot.

2.    Amennyiben a Kedvezményezett az utolsó szállítói finanszírozású számlát tartalmazó kifizetési igénylését várhatóan nem nyújtja be 2015. október 31-ig, köteles a támogatási szerződés módosítás keretében utófinanszírozásra áttérni. 2015. október 31-ét követően csak utófinanszírozású (értsd: kedvezményezetti finanszírozású) számla nyújtható be.

–    Ha a támogatási szerződés módosítása következtében a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés módosítása is szükségessé válik, a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés támogatási szerződésnek megfelelő módosításához nem szükséges a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály jóváhagyása.
–    Az eredetileg szállítói finanszírozású projektelemekre jutó összes, még ki nem fizetett támogatásra – ideértve az EU Önerő Alapból nyújtott támogatást is – a támogató Kedvezményezett kérelmére előleget nyújt.
–    Az előleggel legkésőbb a záró kifizetési kérelemben el kell számolni. Amennyiben a Kedvezményezett nem tud elszámolni a teljes előleggel, az el nem számolt előleg a kifizetés napjától a visszafizetés napjáig számolt, Ptk. szerinti ügyleti kamattal kerül visszakövetelésre. Kincstári körbe tartozó Kedvezményezettek esetében kamat nem kerül felszámításra.
–    A Kedvezményezett csak olyan utófinanszírozású számlát nyújthat be, amelyet legkésőbb 2015. december 31-ig kifizetett a szállító, vagy a kedvezményezettel szerződő más fél részére.

(forrás: palyazat.gov.hu)