A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20.) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet.

A Magyar Állandó Értekezlet 2015. évi zárónyilatkozata szellemében cél, hogy kiépüljön és megerősödjön a Kárpát-medencei magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összefogásának erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hozták létre, hogy a magyar szórványközösséget támogassák és az anyaországgal a kapcsolattartást ösztönözzék.

Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas magánszemélyek pályázatait várják, akik segítenek e célok elérésében.

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Petőfi Sándor Program célja:
• a magyarság összetartozás tudatának erősítése;
• az ösztöndíj keretében szeretnénk elérni, hogy ösztöndíjasok látogassanak el a külhoni magyarság szórványközösségeihez, segítsék értékőrző munkájukat és tájékoztatási, közösségépítő, támogató tevékenységükkel erősítsék a nemzethez való kötődésüket;
• erősítsék a szórványközösségek magyar azonosság tudatát.

A Program a külhoni magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 50 fő részére a 2016. augusztus hónap és 2017. június hónap között megvalósuló programszakasz időtartama alatt. A Program kezdetének naptári nap szerinti meghatározására nincs lehetőség. A pályázati szakasz lezártát – azaz a nyertes pályázók kiválasztását – követően kerül pontosan, naptári nap szerint meghatározásra a nyertes pályázókkal kötendő szerződéses jogviszony időtartamának kezdő és záró napja, ami a szerződésben kerül rögzítésre, személyre szabottan.

A Program 2016 augusztusától 2017 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó legfeljebb 9 hónapig a külhoni magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer két hétből áll, amelynek részét képzi: a külföldi programszakaszt megelőző, egy hétből álló oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent.
A pályázó, amennyiben a korábbi Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

A pályázat benyújtása: 2016. február 15. – 2016. március 15.
Interjú a pályázókkal: 2016. március 16. – március 31.

Külhoni programszakasz tervezett megvalósítási időszaka: 2016. szeptember 1 – 2017. június 9. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külhoni programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg, azzal hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. szeptember 10. napja A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külhoni programszakaszt.)

A nyertes pályázók kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási/tartózkodási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:
• Bosznia-Hercegovina
• Csehország
• Horvátország
• Lengyelország
• Macedónia
• Románia
• Szerbia
• Szlovákia
• Szlovénia
• Ukrajna

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja: 2016. március 15.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Kőrösi Csoma Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati anyag ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése.

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:
Külhoni programszakasz: 500.000,- Ft/hó

A nyertes pályázók ösztöndíját a Miniszterelnökség átutalással teljesíti kizárólag forint alapú bankszámlaszámra. Készpénz, vagy egyéb fizetési mód teljesítésére nincs lehetőség, a kifizetéseket kizárólag forintban teljesíti a Miniszterelnökség.

Az ösztöndíj a Program teljes időszaka alatt az ösztöndíjas célországba történő ki- és visszautazásához, az ott tartózkodásához és a feladatellátáshoz szükséges egyéb kiadásokra is fedezetet nyújt. Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget nem térít meg az ösztöndíjas részére.

Részletek: https://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-kiiras-petofi-sandor-program-osztondijra-2016

(forrás: nemzetiregiszter.hu)