A Miniszterelnök általános helyettese a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 98/2015. (IV. 20) Korm. rendelet 3. § a) pontja alapján pályázatot hirdet.

A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én elfogadott Alapító Nyilatkozata megállapította, hogy „A diaszpórában élő magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után – végre kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. A nemzeti ügyek kormánya elkötelezett aziránt, hogy az Alaptörvényben az egységes magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében is megvalósítsa.”

A cél az, hogy kiépüljön és megerősödjön a külföldi magyar közösségeknek egy olyan intézményrendszere, amely az egyének és közösségek integrációja révén hozzájárul a magyar önazonosság és a magyar nemzet összetartozásának erősítéséhez. Jelen programot annak érdekében hozták létre, hogy a diaszpóra magyarságának magyar nyelvtudását fejlesszék, a magyar közösségekben való tevékenységet és a Magyarországgal való kapcsolattartást ösztönözzék, azaz a magyar identitást megerősítsék.

Ennek érdekében olyan, a nemzet iránt elkötelezett, közösségszervező tevékenységekben jártas személyek pályázatait várják, akik segítenek e cél elérésében.

A Miniszterelnökség  Nemzetpolitikai Államtitkársága által létrehozott Kőrösi Csoma Sándor Program célja a diaszpóra és az anyaország magyarsága közti kapcsolatok erősítése.
A Program a diaszpóra magyarság magyar identitásának erősítése érdekében végzett ismeretátadási, oktatási, szervezési tevékenységre nyújt ösztöndíjat legfeljebb 100 fő részére a 2016. május hónap és 2017. június hónap között megvalósuló program időtartama alatt.

A Program 2016 májusától 2017 júniusáig tartó teljes megvalósítási időszaka alatt a nyertes pályázó legfeljebb az északi félteke esetén 9, a déli félteke esetén 6 hónapig a külföldi magyar közösségekben, 1 hónapig pedig Magyarországon tölti jogviszonyának idejét. A magyarországi programszakasz kétszer két hétből áll, amelynek részét képezi: a külföldi programszakaszt megelőző, egy hétből álló oktatási szakasz, és a külföldi programszakaszt követő záró szakasz.

A pályázat kedvezményezettje lehet az a 20. életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, kiemelkedő és a magyar szórvány számára hasznosítható szakmai felkészültséggel rendelkezik, és/vagy közösségszervező, hagyományőrző egyéb közösségi tevékenységekben aktívan részt vett. Elvárt az angol nyelvtudás, illetve a célország nyelvének ismerete előny jelent.

A pályázó, amennyiben a korábbi Programokon ösztöndíjasként egy alkalommal részt vett, úgy 5 éven belül a Programra legfeljebb egyszer nyújthat be érvényes pályázatot, azzal, hogy ugyanazon célországot ismételten nem jelölheti meg.

A pályázat benyújtása: 2016. február 15. – 2016. március 15.
Interjú a pályázókkal: 2016. március 16. – 2016. március 31.

Külföldi programszakasz tervezett megvalósítási időszaka:

• Déli félteke (Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika): 2016. június 1. – 2016. december 9. (A legfeljebb 6 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. június 10. napja. A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)

• Északi félteke (Észak-Amerika, Európa): 2016. szeptember 1 – 2017. június 9. (A legfeljebb 9 hónapig tartó külföldi programszakasz ezen időintervallumon belül valósul meg azzal, hogy a programszakasz kezdete legkésőbb 2016. szeptember 10. napja. A nyertes pályázó ezen időpontig köteles megkezdeni a külföldi programszakaszt.)

A nyertes pályázók kötelező felkészítő oktatáson vesznek részt, amelyet követően a megjelölt ország magyar közösségében folytatják a pályázatban megjelölt tevékenységet. A kiutazás – és így a szerződés fennállásának – feltétele, hogy a nyertes pályázó a szükséges beutazási engedélyeket a fogadó országtól megkapja. A magyarországi programszakasz időszakában a nyertes pályázó vállalja, hogy a szerződésében kikötött egyéb kötelezettségeinek (jelenléti kötelezettség, oktatási felkészítő ismeretanyagának elsajátítása, a célországba utazás feltételeinek biztosítása – különösen, de nem kizárólag a vízum, tartózkodási engedély beszerzése –, beszámolási kötelezettség stb.) eleget tesz.

A Program tervezett megvalósítási területei:
• Európa (Ausztria, Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Svájc, Svédország, Törökország)
• Amerikai Egyesült Államok
• Ausztrália
• Dél-Afrika
• Kanada
• Latin-Amerika (Argentína, Brazília, Uruguay, Chile)
• Új-Zéland

A benyújtás napja a pályázati dokumentáció postára adásának napja: 2016. március 15.

A Miniszterelnökség lehetőséget biztosít a pályázók számára, hogy a Programmal párhuzamosan jelentkezzenek a Petőfi Sándor Programra is. Ebben az esetben a pályázati anyag ismételt benyújtására nincs szükség – elegendő a pályázati adatlap megfelelő kitöltése.

Az ösztöndíjra magánszemélyek pályázhatnak, melynek összege az alábbiak szerint alakul:
Magyarországi programszakaszokra (kétszer két hét): egyszeri 300.000,- Ft
Külföldi programszakaszra: 650.000,- Ft/hó

Az ösztöndíj a Program teljes időszaka alatt az ösztöndíjas célországba történő ki- és visszautazásához, az ott tartózkodásához és a feladatellátáshoz szükséges minden egyéb kiadásokra is fedezetet nyújt. Az ösztöndíjon felül a Miniszterelnökség semmilyen kiadást vagy költséget nem térít az ösztöndíjas részére.

Részletek:
https://www.nemzetiregiszter.hu/palyazati-kiiras-korosi-csoma-sandor-program-osztondijra

(forrás: nemzetiregiszter.hu)