Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal nyílt pályázatot hirdet Szociális Agrárgazdálkodási – Szociális Földprogram megvalósításának támogatására.

A felhívás szervezett keretek között támogatja és fejleszti a rászoruló háztartások megélhetését, hozzájárul az életminőségük javulásához, növeli a bevont háztartások önálló egzisztenciateremtési esélyeit.

Támogatja a szociális gazdaságban érintett szervezetek gazdasági tevékenységét. A termék előállítás, piacra jutás, értékesítés folyamatának kialakítását, a hálózatban történő együttműködés megerősítését a hiányzó eszközök, tárgyak, berendezések beszerzési lehetőségének biztosításával segíti elő.

A Szociális agárgazdálkodási program hozzájárul:
• a területi hátrányok mérsékléséhez;
• a helyi társadalmi és gazdasági jólét javításához, a fenntarthatóság megteremtéséhez;
• a kedvezményezettek aktivizálásához, a foglalkoztathatósági szintjük javításához;
• a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák megélhetésének, életminőségének javításához;
• a társadalmi befogadás erősödéséhez, a munka alapú helyi együttműködések hatására;
• a helyi társadalom együttműködésének és összetartozás tudatának fokozódásához – a roma nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil és egyházi szervezetekkel, a non-profit gazdasági társaságokkal és a szociális szövetkezetekkel történő közös munka által;
• valamint ahhoz, hogy a hazai, piacképes, egészséges, tartósító szerektől mentes termékek előállítása és felhasználása jelentősebb hangsúlyt kapjon, annak következtében, hogy a közösségi célú termelés során a helyi erőforrások hasznosulnak.

A pályázati felhívás keretében azok a szervezetek pályázhatnak, amelyek esetében a bejegyzett működési helyet biztosító település 2015. évi átlagos „relatív mutatója” (a nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korú népességhez viszonyítva) eléri, vagy meghaladja az 5%-ot. (A 2015. évi országos átlag 5,5 %.). A Pályázók a településükre vonatkozó 2015. évi átlagos relatív mutatót, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal honlapján, a pályázat dokumentumai között érhetik el.

Előnyt élveznek azon szervezetek, amelyek bejegyzés szerinti telephelye/székhelye/ és a projektben vállalt tevékenysége olyan településeken valósul meg, amelyek esetében az egy lakosra jutó adóerő-képesség nem haladja meg a 18.000,- Ft-ot. 

Pályázat benyújtására jogosultak köre:
• Települési önkormányzat, a működési helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
• Települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulása, a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
• Települési nemzetiségi önkormányzat, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával kötött együttműködési megállapodás alapján.
• Önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági társaság (ha a közfeladat ellátására nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében kerül sor) a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
• Közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel rendelkező civil szervezetek, alapítványok és ezek szövetségei a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
• Egyház, egyházi jogi személy a program megvalósítási helye szerinti települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi roma nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
• Szociális szövetkezetek, a működési helye szerinti települési önkormányzattal vagy települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező társulásával és a települési nemzetiségi önkormányzattal (ennek hiányában a megyei/területi nemzetiségi önkormányzattal) kötött együttműködési megállapodás alapján.
Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A felhívás két önálló komponense pályázható:

1. komponens: Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojekt
Az alprojekt célja a 2011-2015. között, legalább 2 évben pályázati támogatással földprogramot működtetett, mezőgazdasági termelést is folytató szervezetek piacra jutását elősegítő eszközbeszerzésre, fejlesztésre irányuló támogatása, amelyek az előállított javak piac útján történő értékesítésével járulnak hozzá
• a helyi gazdasági élet élénkítéséhez,
• a foglalkoztatási szint növekedéséhez.

2.komponens: Kertkultúra és kisállattartási alprojekt
Az alprojekt célja a bevont résztvevőknek a saját háztartás-gazdaságuk, kertkultúrájuk művelésében történő munkatapasztalat kialakításának elősegítése. A tevékenység irányulhat a háztáji konyhakertek megművelésének elősegítésére, és/vagy családi állattartás, – tenyésztés beindítására.  

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 130 000 000. Ft.
Komponens keretösszege: 50 000 000 Ft.2. Komponens keretösszege: 80 000 000 Ft

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa az 1. komponens esetében 1 000 000 Ft, a 2. komponens esetében 500 000 Ft. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa az 1. komponens esetében 3 000 000 Ft, a 2. komponens esetében 1 100 000 Ft. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik.

A pályázat PKR rendszerben való véglegesítésének határideje: 2016. május 26. A pályázati felhívás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka: 2016. április 26. -2017. június 30.

(forrás: nrszh.kormany.hu)