Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2016. évi költségvetési támogatására.

A kiírás célja a nemzetiségi törvény hatálya alá tartozó magyarországi nemzetiségek (bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, roma/cigány román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kulturális hagyományainak, tárgyi és szellemi kulturális kincseinek megőrzésének, méltó folytatásának támogatása; értékhordozó tevékenységeinek, közművelődési feltételeinek javítása érdekében a nemzetiségi közösség egészét, vagy jelentős részét érintő, a nyelvi és kulturális identitás szempontjából meghatározó, kulturális és tudományos kezdeményezések támogatása.

Pályázat benyújtására jogosultak:

• nemzetiségi önkormányzatok;
• a magyarországi nemzetiségek tudományos, kulturális, nevelési, oktatási, muzeális és közgyűjteményi tevékenységet folytató intézményei (múzeumok, közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek, tájházak, nyilvános könyvtári tevékenységet folytató intézmények), e körben
-létesítő okiratukban rögzített cél szerint konkrétan megjelölt magyarországi nemzetiséghez kapcsolódó kulturális és kiadói tevékenységet folytató civil szervezetei (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó szervezetek);
-nemzetiségi önkormányzat által alapított nonprofit gazdasági társaságok;
-alapító okiratuk szerint nemzetiségi feladatot ellátó költségvetési szervek;
• a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján nyilvántartásba vett egyházak, ill. ezen egyházakhoz tartozó belső egyház jogi személyek, amelyek saját, önálló bankszámlaszámmal rendelkeznek (KSH 55).

Ugyanazon szervezet más központi költségvetési forrásból, azonos célra, azonos időtartamra nézve támogatásban nem részesülhet.

A kiírásra rendelkezésre álló keretösszeg 330.000.000 Ft.

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 100.000 forint. Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1.200.000 forint. A támogatás igénybevétele utólagos elszámolás melletti támogatási előleg formájában történik. A támogatás intenzitása 100%. A pályázat benyújtásához saját forrás nem szükséges. A költségvetési támogatás folyósítása egy összegben történik. A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. A kiírás keretében kizárólag a pályázatban meghatározott cél egészének megvalósítására nyújtható támogatás.

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi tevékenységek támogathatók:

  • nemzetiségi vonatkozású tudományos konferenciák, kutatói programok szervezése;
  • nyomdakész alkotások kiadása, publikálása az alábbi témakörökben:
a. kulturális-közéleti nemzetiségi folyóiratok, magazinok (az országos nemzetiségi önkormányzatok által azonos jogcímen támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
b. konferenciák anyagai;
c. a térség tájékoztatását szolgáló nemzetiségi nyelvű hírlevél, iskolai újság;
d. egy adott nemzetiség nyelvén íródott irodalmi alkotások (verseskötet, prózai, színpadi, drámai művek);
e. a vallás anyanyelvi gyakorlásához szükséges kiadványok;
f. tudományos értekezések és ismeretterjesztő művek, már lezajlott kutatások eredményei;
g. képzőművészeti katalógusok, egy-egy nemzetiség életét fotókkal reprezentáló anyanyelvű vagy többnyelvű albumok;
h. naptárak, térképek; kalendáriumok (évkönyvek);
i. CD-ROM-ok, DVD-k, a nemzetiség kulturális hagyományait megörökítő egyéb kép- és hanghordozók;
  • az adott nemzetiség nyelvén íródott könyvek, folyóiratok, kép- és hanghordozók beszerzése;
  • múzeumok, galériák, helytörténeti kiállítások, levéltárak, faluházak kiállítási anyagának archiválása  a közgyűjtemény elektronikus adatbázisának elkészítése;
  • internet-szolgáltatás igénybevétele a nemzetiségi kultúra merítési bázisának bővítésére;
  • nemzetiségi önkormányzatok saját elektronikus honlapjának létrehozása, működtetése, szerkesztése, tartalom bővítése; (az országos nemzetiségi önkormányzatok által támogatott országos nemzetiségi lapok nem pályázhatnak);
  • kulturális és hitéleti hagyományok ápolását célzó rendezvények, valamint a nemzetiség kulturális identitásának és hitéletének közösségben történő elmélyítését szolgáló programok;
  • nemzetiségi nyelvű hitéleti programok valamint a hazai nemzetiségek hagyományainak, nyelvének ápolását, a nemzetiségi identitás erősítését szolgáló anyanyelvű vagy kétnyelvű kiadói tevékenység.

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek megvalósítási időszaka 2016. január 1 – 2016. december 31.

Pályázatot kizárólag elektronikusan az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (EPER) lehet benyújtani, magyar nyelven. Egy pályázó szervezet – különböző célokra – több pályázatot is benyújthat jelen kiírás keretében.

A pályázat EPER rendszerben való véglegesítésének határideje 2016. január 10.  23:59.

(forrás: emet.gov.hu)