Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szennyvíz-elvezetés és –tisztítás, szennyvízkezelés megvalósítására – szakaszolt projektek” című (KEHOP-2.2.4 kódszámú) kiemelt felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig lehetséges.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

a Felhívás 1.2 pontjában (A rendelkezésre álló forrás) módosításra került a keretösszeg, 15 milliárd Ft-ra.

a Felhívás 3.1.1 pontja (A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása) kiegészítésre került a következőkkel:
„A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben az elszámolható költségek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválhatóak.”
„Amennyiben a kedvezményezett a támogatott tevékenység tekintetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 35. §-a szerinti víziközmű-szolgáltatói engedéllyel rendelkező víziközmű-szolgáltató, a víziközmű-szolgáltató azon elszámolható költségeire nyújtott támogatás, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján nem aktiválhatók a települési önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökre, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. Ezen tevékenységekhez a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:”

a Felhívás 4.1 pontja (Támogatást igénylők köre) az alábbi tartalommal módosításra került: „Támogatási kérelmet a. települési önkormányzat önállóan, b. települési önkormányzatok társulása, az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be.”

a Felhívás 4.2 pontjának (Támogatásban nem részesíthetők köre) kiegészítésre került a következőkkel:
„a 2010/787/EU tanácsi határozat (2) értelmében a szénágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak nyújtott támogatásra;”
„a nehéz helyzetben lévő vállalkozásoknak nyújtott támogatásra;”
„a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatásra;”
„Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások részére.”

a Felhívás 5.5 pontja (Az elszámolható költségek köre) pontosításra került és kiegészült az alábbi tartalommal: „Saját teljesítés keretében végzett Közbeszerzési, Projektmenedzsment és Műszaki ellenőri tevékenységek költségeinek elszámolására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) pontjában leírtakkal összhangban kizárólag az NFP jogosult.”, valamint módosításra került a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei alpontja.

a Felhívás 5.6.1 pontja (Általános feltételek) kiegészítésre került a következőkkel: „Csak a projekt lebonyolításra (előkészítés és megvalósítás) vonatkozó konzorciumi megállapodásban foglaltak szerint számolhatók el a projekt kapcsán felmerült költségek.”, továbbá törlésre került a következő rész: „Amennyiben rendelkeznek a közbeszerzési eljárás megindítása előtt létesítési engedéllyel, akkor abban az esetben a közbeszerzési eljárás a FIDIC „Piros” Könyv feltételei szerint indítható meg. Amennyiben a közbeszerzési eljárást mégis a FIDIC „Sárga” Könyv feltételei alapján kívánják megindítani, a tender dokumentáció nem tartalmazhat indikatív terveket.”.

a Felhívás 6. pontja (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) pontosításra került.

a Felhívás 7. pontja (További információk) pontosításra került és kiegészült a következőkkel: „A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, Felhívásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.”

a Felhívás 8.1 pontja (Tájékoztatás a jogszabályi háttérről) kiegészült a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelettel és a 1303/2013/EU számú rendelettel.
Módosult továbbá a Támogatási Szerződés sablon is.

(forrás: palyazat.gov.hu)