Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Települési hulladékkezelő létesítmények hálózatának rendszerszerű fejlesztése – szakaszolt projektek” című (KEHOP-3.2.2 kódszámú) kiemelt felhívás.

A támogatási kérelmek benyújtása 2015. július 31-től 2017. július 31-ig lehetséges.

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

a Felhívás 3.1.1 pontja (A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása) kiegészítésre került a következőkkel:
„A Felhívás keretében támogatható tevékenységek finanszírozása abban az esetben nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés (továbbiakban: EUMSZ) 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak, amennyiben az elszámolható költségek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján települési önkormányzatok, települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökhöz kapcsolódó beruházásra aktiválhatóak.”

„Amennyiben a kedvezményezett a támogatott tevékenység tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. 2.§ (1) 37. pontja szerint közszolgáltatónak minősül, a közszolgáltató azon elszámolható költségeire nyújtott támogatás, amelyek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján nem aktiválhatók a települési önkormányzat, a települési önkormányzatok társulása vagy a Magyar Állam tulajdonába kerülő eszközökre, az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül. Ezen tevékenységekhez a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet (továbbiakban 255/2014. (X.10.) Korm. rendelet) alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján
valósíthatók meg:”

a Felhívás 3.8 pontjából (Önerő) az alábbi bekezdés törlésre került:
„Az önerő rendelkezésre állását a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylőnek nyilatkozattal, míg legkésőbb az első kifizetési igénylés benyújtásakor (ideértve az előlegigénylését is) az ÁÚF c. dokumentum 8.5. pontjában meghatározott módon és formában kell igazolnia.”

Az alábbi bekezdéssel egészült ki:
„Továbbá a derogációs kötelezettséggel érintett, hulladékgazdálkodási tárgyú projektek végrehajtásához kapcsolódóan az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdése szerinti az önerő a közszféra szervezet kedvezményezett részére az éves fejlesztési keret elfogadásáról szóló döntés erre vonatkozó rendelkezése alapján megtéríthető.

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő – ezirányú külön kérelem nélkül, jelen felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján –központi költségvetési forrásból megtérítésre kerül.

Az önerő támogatásra vonatkozó igényt a támogatási kérelemben a projekt forrásai vonatkozásában megadandó információk között kell szerepeltetni.
Az önerő-támogatás feltételei a támogatási szerződésében kerülnek meghatározásra.”

a Felhívás kiegészítésre került a 3.4.3 ponttal (Projektszintű horizontális elvárások):
„A szakaszolt projekt II. szakasza tekintetében új horizontális vállalást nem kell teljesíteni. A 2007-2013-as időszaki pályázati felhívás által előírt, illetve a Projekt egészére vonatkozó, a projekt I. szakaszra vonatkozó támogatási szerződésben rögzített vállalások teljesítése elvárás.”

a Felhívás 4.1 pontja (Támogatást igénylők köre) az alábbi tartalommal módosításra került:
„A Felhívásra a mindenkor hatályos Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési keretében (a továbbiakban: ÉFK) nevesített támogatást igénylők nyújthatnak be támogatási kérelmet”

„Támogatási kérelmet a. települési önkormányzat önállóan, b. települési önkormányzatok társulása, c. az NFP (mint konzorciumvezető), továbbá az a-b. pontban megjelölt szervezetek konzorciuma nyújthat be.”

a Felhívás 4.2 pontja (a Támogatásban nem részesíthetők köre) kiegészítésre került:

A Kizáró okok listáján túl, az alábbi szempontok szerint Csekély összegű közszolgáltatási támogatási jogcím esetén nem nyújtható támogatás:
„nehéz helyzetben lévő vállalkozások részére;
a 2010/787/EU tanácsi határozat értelmében a szénágazatban tevékenységet végző vállalkozásoknak;
a közúti kereskedelmi árufuvarozást végző vállalkozások számára nyújtott támogatásra.”

Közszolgáltatásért járó ellentételezés jogcím esetén nem nyújtható támogatás:
„a szárazföldi közlekedés területén működő vállalkozások részére.”

a Felhívás 4.4 pontjából (Kiválasztási kritériumok és a kiválasztási eljárásrend) az alábbi bekezdés törlésre került:
„Az eljárás során a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szabályai szerint lehetőség van hiánypótlásra, valamint szóbeli egyeztetésre. Jelen Felhívásban a 272/2014. (XI.5) Korm. rendelet 1. mellékletének (EMK) 13.2 pontjában felsorolt kritériumokon felül nem szerepelnek nem hiánypótoltatható kritériumok.”

a Felhívás 5.3 pontja (A támogatás mértéke, összege) az alábbi tartalommal módosításra került:
„A támogatás mértéke az elszámolható költségek 95 %-át nem haladhatja meg.”

a Felhívás 5.5 pontja (Az elszámolható költségek köre) pontosításra került és kiegészült az alábbi tartalommal: „Saját teljesítés keretében végzett Közbeszerzési, Projektmenedzsment és Műszaki ellenőri tevékenységek költségeinek elszámolására a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (3) pontjában leírtakkal összhangban kizárólag az NFP jogosult.”, valamint módosításra került a Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei alpontja.

a Felhívás 5.6.1 pontja (Általános feltételek) kiegészítésre került a következőkkel:
„A kivitelezői szerződés(ek) szerződéses feltételeinek az Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (a továbbiakban: FIDIC) szerződéses feltételeken kell alapulniuk. (FIDIC „Piros” Könyv – Építési munkák szerződéses feltételei Megbízó által megtervezett magas- és mélyépítési munkákhoz vagy FIDIC „Sárga” Könyv – A vállalkozó által tervezett gépészeti és villamos berendezések tervezése-építése szerződéses feltételei a kiegészítő magas- és mélyépítési munkákkal – mindkét esetben a legfrissebb kiadású könyv alapján). A tervezés tekintetében kettős finanszírozás nem valósulhat meg.”

a Felhívás 6. pontja (A támogatási kérelem elkészítése során csatolandó mellékletek listája) pontosításra került.

A Felhívás 7. pontja (További információk) kiegészítésre került a következőkkel:
„A támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, kormányzati ellenőrzési szerv, az európai támogatásokat ellenőrző szerv, az állami adóhatóság, a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek, valamint jogszabályban, Felhívásban, támogatói okiratban, támogatási szerződésben meghatározott más jogosultak hozzáférhetnek.”

a Felhívás 8.1 pontja (Tájékoztatás a jogszabályi háttérről) kiegészült a 339/2014. (XII. 19.) Korm. rendelettel, a Tanács 1999/31/EK irányelvével és a 1303/2013/EU számú rendelettel.

Módosult továbbá a Támogatási Szerződés sablon.

(forrás: palyazat.gov.hu)