Módosítás történt az „A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése” című (VP-4-10.2.1-15 kódszámú) felhívás dokumentációjában. A módosítás jelentősebb pontjai a következők:

1.    A 3.2 fejezet I/3, pontjában a „40%-nak” kifejezés javítása „40%-ának” kifejezésre.
2.    A 3.2 fejezet VI/1. pontban a mondat kiegészítése „az adott évi” kifejezéssel: „Ha az állatállománynak az adott évben jóváhagyott létszáma nem éri el a jogosultsági feltételként szereplő minimálisan támogatható, a 3.2 pont Általános követelmények rész szerinti fajtánkénti állatlétszámot, akkor a támogatást igénylő az érintett fajtára vonatkozóan az adott évi támogatásból kizárásra kerül, és köteles a már az adott évre igénybe vett támogatási összeget visszafizetni.”
3.    A 3.2 fejezet VI/11. pontban a mondat kiegészítése az „adott fajta tekintetében az” kifejezéssel: „Lófélék esetében amennyiben nem történik meg a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább 1 azonosított csikó törzskönyveztetése az adatbázisba bejelentéssel együtt, úgy a támogatást igénylő az adott fajta tekintetében az 5. évi kifizetésre nem jogosult.”
4.    A 4.4. fejezet b) A támogatási kérelem elbírálása rész 5. pontjának kiegészítése az alábbi mondattal: „Amennyiben az 6. sz. mellékletben felsorolt végzettségeknek megfeleltethető, de attól eltérő azonosító számú végzettséggel rendelkezik a támogatást igénylő, úgy a jelzett mellékletben megadott végzettségéért járó többletpont kerül beszámításra.”
5.    Az 5.1. fejezet, A kifizetési igénylés benyújtása rész 4. pontjának cseréje az alábbi szövegre: „A kifizetési igénylést évente az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem részeként, a rendeletben foglalt szabályoknak megfelelően kell elektronikusan, ügyfélkapun keresztül benyújtani. Az egységes kérelem benyújtására vonatkozó határidő jogvesztő hatályú.”
6.    A Felhívás 3. sz. mellékletének 1.1 pontjában az alábbi szövegrész törlése: „1.2/a Tenyésztési program betartása.”
7.    A Felhívásban történt fenti módosítások átvezetése a Támogatói Okiratban, ahol releváns
8.    A Támogatói Okirat bővítése a 3.2 fejezet I-IV. részeinek átemelésével
9.    A Támogatói Okirat végén található mondat: „Az Okirat … oldalon és 1 db eredeti példányban, elektronikus aláírással kerül aláírásra és elektronikus úton megküldésre.” áthelyezése a korrupció ellenes záradék után.
10.    A Támogatói Okiratban a kifogást érintő szövegrész cseréje egy újabb, pontosabb megfogalmazásra: „A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 152. § (2) bekezdése alapján a Kedvezményezett a jelen Okirat ellen, annak kézbesítésétől számított 10 napon belül az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek címzett kifogást nyújthat be, amennyiben az Okirat jogszabálysértő vagy a felhívásba ütközik. A kifogást annak benyújtója az elektronikus alkalmazáson keresztül mindaddig visszavonhatja, amíg a kifogást elbíráló szerv azt érdemben el nem bírálta. A visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírja továbbá, hogy ha a kifogást a támogatási kérelmet költségcsökkentéssel támogató döntés ellen nyújtják be, a kifogás benyújtója a kifogással egyidejűleg köteles arról is nyilatkozni, hogy a kifogás elutasítása esetén a kifogással támadott költségcsökkentéssel kíván-e támogatási jogviszonyt létesíteni.”
11.    A Támogatói Okirat végén az aláírásnál a „Támogató” kifejezés beillesztése

(forrás: palyazat.gov.hu)