A Hitelprogram célja olyan új – a Magyar Államkincstár (továbbiak: Kincstár) által az internetes honlapján hivatalosan közzétett Gépkatalógus kódjegyzékben (továbbiakban: Gépkatalógus) szereplő – mezőgazdasági gépek megvásárlásának finanszírozása, amelyet Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező mezőgazdasági gépgyártó (továbbiakban: Gépgyártó) állított elő, és maga, vagy a vele szerződéses viszonyban lévő gépkereskedők (továbbiakban: Gépkereskedő) útján értékesít.

 

A hitelfelvevők, lízingbevevők köre

 

Az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában a mezőgazdasági és erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott KKV kritériumoknak megfelelő, Magyarországon bejegyzett székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel/telephellyel rendelkező

 

–          egyéni vállalkozás (egyéni vállalkozó, egyéni cég)

–          őstermelő,

–          gazdasági társaság

–          szövetkezet

–          európai részvénytársaság

 

formában működő és induló vállalkozások, akik olyan új – a Magyar Államkincstár Gépkatalógusában szereplő – mezőgazdasági gépet vásárolnak, amelyet a Gépgyártó saját maga vagy a vele szerződéses viszonyban álló Gépkereskedő útján értékesít.

 

Finanszírozható eszközök

–          A Magyar Államkincstár által hivatalosan közzétett Gépkatalógusban szereplő mezőgazdasági gépek, amelyeket az Hitelfelvevő a számviteli törvény szerint tárgyi eszközként tart nyilván

–          A hitel felhasználását a Gépgyártó vagy a Gépkereskedő által kiállított számlával kell igazolni

–          A saját erő megfizetését részszámlával és a pénzügyi teljesítést bizonylattal kell igazolni. A hitellel fedezett vételárrészt az MFB a végszámla kiállítását követően a Gépgyártó vagy Gépkereskedő részére közvetlenül fizeti meg

–          A kedvezményes kamatozású hitel csekély összegű támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a hitelkérelem benyújtását megelőzően megrendelhető.

–          A kedvezményes kamatozású hitel csoportmentességi támogatási kategóriában történő igénylése esetén a gép/berendezés a hitelszerződés megkötését, illetve az intézményi kezességi kérelem benyújtását követően rendelhető meg.

 

Hitelösszeg

–          Minimum 1 millió forint, maximum 100 millió Ft.

Saját erő

–          Regionális beruházási kategória esetén:              25 %

–          Egyéb támogatási forma esetén:                            0 %

Hitel pénzneme

–          HUF

Kamat1 (kamattámogatás)

–          3 havi EURIBOR + 3,3%/év  (jelenleg: 2,97%)/ vagy 2,98 %/év

Kamat2( kamattámogatás nélkül)

–          3 havi EURIBOR + jelenleg 4,46% (jelenleg 4,13%)

Intézményi kezes díja

–          Az intézményi kezes mindenkori Üzletszabályzata és Hirdetménye szerint

Rendelkezésre tartási idő

–          1 év

Futamidő

–          A megvásárolt gép, berendezés amortizációs idejéhez igazodik, de legfeljebb 7 év

Türelmi idő

–          1 év

Tőketörlesztés  a türelmi időt követően

–          naptári negyedévente egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben, a naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján, vagy

–          évente egyenlő nagyságú tőketörlesztő részletekben az ügyfél választása szerinti negyedév utolsó hónapjának 15. napján

Ügyleti kamat fizetése

–          naptári negyedév utolsó hónapjának 15. napján esedékes

A biztosítékok

–          A beruházás tárgyára alapított ingó jelzálogjog és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom

–          Intézményi készfizető kezesség a hitel tőkeösszegének és járulékainak 80%-ára

–          Jogi személy ügyfelek esetén a közvetlen többségi befolyással rendelkező természetes személy tulajdonos készfizető kezességvállalása, vagy ügyfélminősítés függvényében az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányadot képviselő jogi személy tulajdonos(ok) készfizető kezességvállalása

–          A beruházás tárgyát képező ingóságra kötött vagyonbiztosítás kötvényén az MFB Zrt-t zálogjogosultként (kedvezményezettként) fel kell jegyeztetni.

Igénybevételi időszak

–          2020. december 31.

 

Jelen vevőfinanszírozási hitelprogram mellett elérhető még vevőfinanszírozási lízingprogram, valamint mezőgazdasági gépgyártó- és forgalmazó finanszírozási hitelprogram is.

 

A programokról az alábbi oldalon található bővebb információ:

 

https://www.mfb.hu/vallalkozasok/agrarium/hitel