A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Gyermekotthonok kiváltása, gyermekotthonok korszerűsítése, hiányzó gyermekotthoni kapacitások létrehozása” című (EFOP-2.1.1-16 kódszámú) felhívás.

A gyermekvédelmi bentlakásos intézmények férőhelyeinek átalakításáról a Gyvt. 1997. november 1. óta rendelkezik. A kiváltási folyamat befejezéseképpen már csak néhány nagy létszámú gyermekotthon vár kiváltásra, mindemellett férőhelyszámában az NMr.-nek megfelelő gyermekotthonok kiváltása is szükséges a gyermekközpontú elhelyezés biztosítása érdekében.

A legalább 8-10 éve működő kis férőhelyszámú, településbe integrált lakásotthonok, gyermekotthonok többségének állapota mára elöregedett, felújításuk és korszerűsítésük aktuálissá vált. A felújításra, korszerűsítésre szoruló gyermekotthonok/lakásotthonok egy része az NMr. szerinti tárgyi-környezeti feltételek hiánya miatt határozott idejű szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzéssel (működési engedéllyel) rendelkezik, rossz állapotú, elhasználódott. Az épületek energiahatékonysági mutatói rosszak, vagy az ingatlanok belső elosztása, berendezése a szakmai feladatoknak nem felel meg. Egyes intézményekben a gyermekközpontú elhelyezési feltételek hiányoznak, az elhelyezési körülmények méltatlanok.

A gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermekek számának növekedésével egyenes arányban növekszik a speciális és a kettős ellátási szükségletű gyermekek száma. Valamennyi gyermek nevelőszülői elhelyezésére nincs lehetőség, és a speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekeket ellátó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek. Szükséges ezért olyan gyermekotthonok, gyermekotthoni csoportok létrehozása a meglévő férőhelyek bázisán, ahol a magasabb kontrollszintet igénylő gyermekek szakmailag megfelelő körülmények között helyezhetők el. Ezen kívül a befogadó gyermekotthoni kapacitások sem elegendőek.

E célok eléréséhez nélkülözhetetlen: 
-a nagy létszámú és/vagy korszerűtlen gyermekotthonok kiváltása az NMr. szabályainak megfelelő, településbe integrált lakásotthonokkal, gyermekotthonokkal és egyidejűleg a kiváltással érintett intézményekben ellátott gyermekek, fiatal felnőttek, valamint az intézményekben foglalkoztatott szakemberek felkészítése az új körülményekre;
– a bentlakásos gyermekvédelmi szakellátást biztosító épületek gyermekközpontú elhelyezési feltételeket szem előtt tartó felújítása, energiahatékonysági szempontokat is figyelembe vevő korszerűsítése, szükség esetén bővítése, belső átalakítása az ellátott gyermekek, fiatal felnőttek munkaerő-piaci és társadalmi integrációja, jogaik érvényesülése érdekében,
– a befogadó gyermekotthoni, speciális gyermekotthoni és kettős szükségletű gyermekeket ellátó férőhelyek fejlesztése a meglévő férőhelyek bázisán és egyidejűleg az intézményekben foglalkoztatott vagy foglalkoztatni kívánt szakemberek felkészítése az új feladatra.

Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (továbbiakban: EFOP) 2.2 intézkedése („A társadalmi együttműködést szolgáló intézmények és szolgáltatások fejlesztése, bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése”) egyedi célként tűzi ki a nagy létszámú gyermekotthonok kiváltásának befejezé- sét, a gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó bentlakásos intézmények korszerűsítését, a hiányzó gyermekvédelmi szakellátási kapacitások kialakítását, továbbá ahol szükséges,a befogadó gyermekotthoni ellátás megteremtését.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására állami, egyházi, nem állami fenntartású, érvényes szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés birtokában otthont nyújtó ellátást és/vagy utógondozói ellátást nyújtó intézmények fenntartói jogosultak, amelyek a gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozásával, a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról szóló 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet szerint az alábbi GFO besorolások valamelyikébe tartoznak:
311 – Központi költségvetési irányító szerv
312 – Központi költségvetési szerv
563 – Egyéb alapítvány önálló intézménye
565 – Alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
569 – Egyéb alapítvány
572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
573 – Nonprofit részvénytársaság
529 – Egyéb egyesület
551 – Bevett egyház
552 – Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy
555 – Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy
559 – Egyházi szervezet technikai kód

A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2,94 milliárd forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. június 1-től 2018. június 1-ig lehetséges.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
2016. augusztus 01.
2016. december 30.
2018. június 01.

(forrás: palyazat.gov.hu)