A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programok keretében új pályázati koncepció megvalósítását kezdeményezte a sikeres piacorientált fejlesztésekre törekvő vállalatok és a kiváló kutatási potenciállal rendelkező felsőoktatási intézmények közötti dinamikus együttműködés ösztönzése céljából.

A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című pályázati kiírás szerint 25 milliárd forint fordítható a következő négy évben valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítására az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben.

A program keretében támogatásra elsősorban a már több éve eredményeket felmutató, stabil ipari és egyetemi partnerségre épülő pályázati konzorciumok számíthatnak. Ennek eredményeképpen országszerte várhatóan négy-hat felsőoktatási és ipari együttműködési központ (FIEK) alakulhat.

Elvárás a létrejövő felsőoktatási és ipari együttműködési központokkal szemben a fenntartható intézményi működés kialakítása, illetve az innovációs projektek piaci szemléletű megvalósítása. A vállalati-ipari kutatási bázisok megerősítése egyben a nagyvállalatok hazai kutatásfejlesztési kapacitásbővítését is szolgálja.

A felsőoktatási intézmények a pályázat keretében vállalják az alkalmazott kutató-fejlesztő munkatársak létszámának növelését, valamint vállalást tesznek a kutatómunkába bevont doktoranduszok, a publikációk, az iparjogvédelmi eljárások, továbbá az intézményből kiinduló spin-off vállalkozások számát illetően is. A program ösztönzi a kutatás-fejlesztés különböző fázisainak, valamint a kutatási és fejlesztési eredmények összehangolását, mivel a pályázat részeként felfedező kutatás, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés egyaránt megvalósítható.

A támogatás feltétele, hogy a pályázó a pályázat benyújtásakor rendelkezzen a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal KFI szempontú szakpolitikai támogató véleményével, valamint programja illeszkedjen a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.

A pályázatok KFI szempontú szakpolitikai véleményezése során elsősorban a támogatást igénylő konzorciumi tagok szakmai kiválóságát, a projektjavaslat tudományos-műszaki újdonságtartalmát és technológiai minőségét, valamint a projektjavaslat potenciális gazdasági-társadalmi hasznát és jelentőségét, várható hatásait veszik figyelembe a bírálók.

A felhívásra csak konzorciumi formában nyújtható be pályázat, a konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. Az ország különböző pontjain létrejövő felsőoktatási és ipari együttműködési központok rektori irányítású intézményi központok lesznek, amelyek működését szakmai testület felügyeli, és amelyekben helyet kapnak az alapító konzorcium és a költségvetést biztosító partnerek képviselői. A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kívül kell lennie.

A Közép-Magyarország régió intézményei a hasonló koncepcióval tervezett, 4 milliárd forintos keretösszegű felhívásra nyújthatnak be pályázatot.
Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése – GINOP-2.3.4-15

A pályázat benyújtásának határideje
A pályázatok benyújtása 2016. április 4-től 2018. április 4-ig lehetséges. Ezen belül az első benyújtási szakasz határideje 2016. május 23., ezt követően újabb benyújtási szakasz megnyitására csak akkor kerülhet sor, ha az első szakaszban a támogatási keret nem merült ki.

A pályázati felhívás célja
• a valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben
• a hazai kutatási infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, amelyben a létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és szolgáltatások jönnek létre

A pályázók köre
A felhívásra csak konzorciumi formában lehet pályázni, a konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. A konzorciumi tagok székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kívül kell lennie.

Pályázhatnak:
• magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági társaságok magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és legalább 1 főt foglalkoztatnak;
• költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek;
• kutatás-fejlesztést végző non-profit gazdasági társaságok a felhívásban részletezettek szerint;
• egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények..

A támogatható célkitűzések köre
A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (Nemzeti S3) megjelölt ágazati prioritásokhoz vagy intelligens technológiákhoz. Támogatási kérelem nyújtható be az alábbi tevékenységekre (önállóan kizárólag a kutatás-fejlesztési jogcím támogatható):
• K+F projekthez nyújtott támogatás keretében alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 80%-a);
• de minimis (csekély összegű támogatás) jogcímen a projekt előkészítésével, projektmenedzsmenttel, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenység;
• kutatási infrastruktúrához nyújtott, illetve regionális beruházás keretében eszközök és immateriális javak beszerzése, épületek építése, korszerűsítése, bővítése (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 40%-a);
• szolgáltatás keretében eljárás-innováció (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 5%-a)..

A támogatás főbb feltételei
• A konzorcium tagjai vállalják a kutató-fejlesztő létszám meghatározott mutatók szerinti növelését és a projekt eredményeire épülő üzleti terv összeállítását, valamint a pályázati kiírásban részletezettek közül további három választható vállalás teljesítését a publikációk számának növelése, iparjogvédelmi bejelentés, tesztelt prototípus előállítása és annak hasznosítására önálló vállalkozás létrehozása, illetve a doktoranduszi kutatások terén.
• A pályázónak rendelkeznie kell az NKFI Hivatal KFI szempontú támogató véleményével.
• A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 48 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem támogatható.
• A konzorciumvezető felsőoktatási intézmény a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK) rektori irányítással működő intézményi központként hozza létre..

Az igényelhető támogatás mértéke
A „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási infrastruktúra fejlesztése” című (GINOP-2.3.4-15) pályázatra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 25 milliárd forint. Pályázónként 4-8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető, a támogatás intenzitása a projekt jellegétől függően változik.

(forrás: http://nkfih.gov.hu/, palyazat.gov.hu)