A támogatás fő célja a mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti termelés hazai növényi biológiai alapjainak, genetikai anyagainak megőrzése, fenntartása és fejlesztése.

A kitűzött cél megvalósítására támogatás az 1. számú mellékletben felsorolt, az egyes növénycsoportokhoz megjelölt feladatok elvégzésére igényelhető az alábbi területeken:
I. Erdészeti növényi genetikai erőforrások megőrzése
II. Mikroorganizmusok, idesorolva a termeszthető nagygombákat is, megőrzése
III. Dísznövények megőrzése
IV. Gyógynövények, aromanövények, illóolajnövények megőrzése
V. Gyümölcstermő növények megőrzése
VI. Zöldségnövények megőrzése
VII. Szántóföldi növények megőrzése
VIII. Szőlő megőrzése

 A támogatás igénylésére jogosultak köre:

A támogatásra a nemzeti génvagyon részét képező, a Növényi Diverzitás Központ  által nyilvántartott növényi génkészlettel (beleértve a mezőgazdasági jelentőségű mikroorganizmusokat is), vonal- és fajtagyűjteménnyel, vagy törzsültetvénnyel, törzsgyűjteménnyel rendelkező jogi személyek (költségvetési szerv, kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, gazdasági társaság), természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók), közhasznú szervezetek és civil szervezetek, továbbá közalapítványok jogosultak, akik/amelyek tulajdonában levő génkészletek nem minősülnek nemesítői munkagyűjteménynek.

Ennek megfelelően kizárólag a Nemzeti Fajtajegyzéken nem szereplő fajták és az 1. számú mellékletben meghatározott erdészeti fafajok fenntartása és megőrzése támogatható. Erdészeti fafajok esetében csak a növénytermesztési hatóság (NÉBIH) által regisztrált és jóváhagyott tételek támogathatóak. Kivételt képeznek a gyümölcstermő növények és szőlő törzsültetvények, amelyek esetében a pályázat 1. számú mellékletének táblázatai szerint igényelhető támogatás.

Az előirányzaton rendelkezésre álló pénzösszegből e pályázatra 81,8 millió forint (a továbbiakban: Ft) használható fel.

Egyszeri, vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a génmegőrzés közvetlen szakmai költségeire.  Az igényelhető támogatás minimum és maximum összegét a Támogató nem határozza meg. A támogatás intenzitása: 100 %, saját forrás biztosítása nem feltétele a támogatásnak.

A támogatási döntés – szakértői bírálat és javaslat alapján – az igényeltnél alacsonyabb összegű támogatásra is vonatkozhat, illetve egyedi feltételek is előírásra kerülhetnek mind a támogatás felhasználásával (támogatásból finanszírozható költséggel), mind pedig a pályázat szakmai programjával kapcsolatban.

Az egyes pályázati program támogatási döntésnek megfelelő megvalósításával kapcsolatban keletkező költségek a pályázat benyújtási határidejét követő naptól kezdődően számolhatók el a támogatás terhére.

Államháztartáson belüli szervezetek esetében a támogatás folyósítása előirányzat átcsoportosítással – megállapodás vagy fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás esetén a fejezetet irányító FM egyoldalú jognyilatkozata (támogatói okirat) alapján – egy összegben történik, utólagos elszámolási kötelezettség terhe mellett, a Kedvezményezett számlájára, a Magyar Államkincstáron keresztül.

Államháztartáson kívüli szervezetek, természetes személyek (mezőgazdasági őstermelők, egyéni vállalkozók) esetében támogatási szerződés keretében egyösszegű előleg-finanszírozással, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A pályázat benyújtásának (postára adásának) határideje: 2016. június 17. 24:00.

(forrás: http://www.kormany.hu/)