A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az első világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából pályázatot hirdet az első világháborúval kapcsolatos tudományos művek megjelenésének támogatására.

A pályázat célja, hogy előmozdítsa az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetését, és ezáltal is hozzájáruljon a korszakkal kapcsolatos ismeretek bővítéséhez.

A pályázat keretében megyei, megyei jogú városi, városi, települési önkormányzatok, civil szervezetek, egyházak és egyházi jogi személyek, gazdálkodó társaságok, közművelődési intézmények és magánszemélyek pályázhatnak.

Jelen pályázati kiírás keretében támogatható minden olyan tevékenység, amely az elkészült tudományos mű kiadásával összefüggésben merül fel.

A pályázónak vállalnia kell, hogy a pályázat keretében megjelentetett tudományos mű legalább 500 példányban jelenik meg, és az alábbiakban megjelölt témák valamelyikéhez illeszkedik:
• Az első világháború hatása a nők politikai, társadalmi és gazdasági helyzetére, s ennek hosszú távú következményei
• A hiánygazdaság megjelenése az európai és magyar történelemben; a jegyrendszer, mint európai gyakorlat
• Az első világháború és az állam megváltozott gazdasági szerepe; a hadi megrendelések és ennek társadalmi-politikai következményei
• A kultúra, mint propagandaeszköz – a kultúra megváltozott szerepe az első világháborúban
• A rokkantak tömegessé váló társadalmi jelenléte: aktuális és hosszú távú szociálpolitikai válaszok
• A háborús traumák pszichológiai hatása – szorongás, félelem, lelki sérülések
• Magyarország és a magyar politikusok, katonai vezetők szerepe a háború kirobbantásában
• Magyar hadicélok és a Nagy Háborúban bekövetkezett változások okai és következményei
• A haditechnikai eszközök, fegyverek fejlődése az első világháborúban (tüzérség, aknavetők, harckocsik, páncélgépkocsik, páncélvonatok, repülőgépek, búvárhajók, lángszórók, kézigránátok, gázlövedékek stb.)
• A háborúban harcolt magyar kiegészítésű k.u.k. és m. kir. ezredek történetének vizsgálata, összefoglalása
• A magyar tiszti- és a közös tábornoki kar jellemzői, összetétele a háború idején
• A harcászat valamint az egyes fegyvernemek által alkalmazott harceljárások változása a háború időszakában.
• A hátország szerepe a háborúban (hadiipar, hadifoglyok, a nők szerepe és alkalmazása, hadikölcsönök, háborús propaganda, hadigondozás és hadsegélyezés, a katonaság karhatalmi bevetései a hátországban stb.)
• A magyar katonák részaránya, szerepe a Monarchia haderejének egyes részeiben (közös hadsereg és haditengerészet, m. kir. Honvédség)
• A Nagy Háború kollektív emlékezete (hadisírok, haditemetők, emlékművek és ünnepségek)
• Magyar veszteségek az első világháborúban.
• A magyar alakulatok szerepe az 1918. október végi-november eleji összeomlásban

Amennyiben a fent megjelölt témákban megjelentetni kívánt mű külföldi mű fordítása, úgy a fordítás költségei is elszámolhatóak a pályázatban (a magyar nyelvről idegen nyelvre történő fordítás költségei azonban nem).

A pályázati kiírás keretében támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka: 2016. február 15. – 2016. december 31.

Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 forint. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Beadási határidő: Folyamatos, a rendelkezésre álló források keretéig.

(forrás: elsovilaghaboru.com)