A mikrohitel szerződés megkötésére vonatkozó határidő és a hitelszerződés határidejének túllépése esetén várható intézkedések:

A „Mikrovállalkozások fejlesztése” című, GOP-2011-2.1.1/M és KMOP-2011-1.2.1/M jelű pályázati felhívás F.3.1. A hitelszerződés és a Támogatói Okirat megkötésének feltételei pontjában foglaltak szerint: „A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatásról hozott támogatói döntéstől számított 90 napon belül kötetes megkötni a hitelszerződést a Közvetítővel. Amennyiben ezen határidő elmulasztására a kedvezményezettnek fel nem róható okból kerül sor, a Támogató a határidőt hivatalból, vagy a Közvetítő vagy a Kedvezményezett kérelmére egy alkalommal, legfeljebb 60 nappal meghosszabbíthatja.”

Amennyiben a kedvezményezettek a hitelszerződés megkötésére rendelkezésre álló határidőn belül nem kötik meg a visszatérítendő támogatáshoz kapcsolódó hitelszerződést, a MAG Zrt. a GOP-2011-2.1.1/M, KMOP-2011-1.2.1/M támogatói jogviszonyt egyoldalú elállással felbontja, azaz a támogatói okiratot visszavonja. A támogatói okirattól való elállásról a MAG Zrt. a kedvezményezettet és a pénzügyi közvetítőt tértivevényes levélben értesíti.

A mikrohitel szerződés megkötésére vonatkozó határidő 60 nappal való meghosszabbítása:

Az Irányító Hatóság a kedvezményezett által benyújtott hosszabbítási kérelmet kizárólag a hitelügyletet kezelő pénzügyi közvetítőn keresztül – a pénzügyi közvetítő által aláírt, az MV Zrt.-nek címzett, a hosszabbítást alátámasztó, közvetítői támogató levél birtokában bírálja el. Tekintettel a program során alkalmazott eljárásrendre, a szerződéskötés hosszabbítási kérelem elbírálásának eredményét az Irányító Hatóság az MV Zrt.-n keresztül a pénzügyi közvetítőnek elektronikus levél formájában küldi meg, aki a bírálat eredményének birtokában egyenként értesíti a végső kedvezményezetteket.

A pénzügyi közvetítő eljárása a támogatói okirat visszavonása esetén:

A támogatói okirattól való egyoldalú, MAG Zrt. általi elállást követően a Kombinált Mikrohitel Program keretében nem köthető mikrohitel szerződés!

Amennyiben a Támogatói Okirat visszavonásra kerül – tekintettel arra, hogy a vissza nem térítendő pályázatok lezárása okán a KMOP-2011-1.2.1/M végső kedvezményezett részére nem lehetséges ismételten a vissza nem térítendő támogatásra pályázatot benyújtani – a pénzügyi közvetítő eláll a hitelszerződés megkötésétől.

Amennyiben a pénzügyi közvetítő és a kedvezményezett a MAG Zrt. hivatalos, egyoldalú elállásrói szóló tájékoztatását követően köti meg a hitelszerződést, az MV Zrt. jogosulatlan forrásfelhasználás vizsgálatot fog kezdeményezni.