Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázati felhívása a pénzügyi alapjából gazdaság-, kereskedelemfejlesztési és innovációs témában pályázati úton elnyerhető támogatás igénylésére. 2016. év I. forduló.

A pályázat célja, hogy egyszeri pénzügyi támogatással segítséget nyújtson a kamarai tagok gazdaság-és kereskedelem fejlesztéséhez, bel- és külföldi piacra jutásához, üzleti kapcsolataik fejlesztéséhez, valamint kutatás-fejlesztési eredmények transzferét szolgáló, műszaki fejlesztési, termékfejlesztési eredmények alkalmazására irányuló és környezetvédelmi tevékenységéhez.

A pályázat tárgya a következő lehet:

Gazdaság- és Kereskedelemfejlesztési témák:

• A vállalkozások termelését, szolgáltatását közvetlenül segítő, bővítő gépi berendezések, eszközök beszerzése (beleértve az energiatakarékos eszközök beszerzését)
• EU követelményeinek megfelelő eszközök beszerzése
• Bel- és külföldi kiállításokon, vásárokon, termékbemutatókon – elsősorban a megyét és annak gazdaságát bemutató rendezvényen – való részvétel dologi költségei.
• Közvetlenül a pályázó által gyártott, illetve forgalmazott áruhoz, ill. a pályázó által teljesített szolgáltatáshoz kapcsolódó reklám- és propaganda anyagok, termékismertetők készítése.
• Termék, szolgáltatás piaci bevezetését, export fejlesztési célokat szolgáló tanulmány készítése.
• Bel- és külföldi, szervezett üzletember találkozókon való részvétel támogatása
• Csongrád megyében szervezendő kereskedelemfejlesztési és befektetés-ösztönzési akciók szervezésének támogatása.
• Kereskedelem és vendéglátás területén franchise rendszer értékesítésének, ill. a franchise átvevő partner rendszerbe való belépésének támogatása.
• Telephely kialakítása, vásárlása.
• Szakképzési körülmények kialakítása és javítása.
• Kutatásfejlesztés eredményeinek gyakorlati alkalmazása,

Innovációs témák:

• Technológiatranszfer,
• Energia és anyagtakarékos műszaki megoldások,
• Csomagolástechnikai fejlesztések,
• Környezetvédelmi fejlesztések,
• Környezeti károk elhárítása,
• Technológiai újítások és szabadalmi eljárások

A pénzügyi támogatás módja: Visszatérítendő kamatmentes támogatás maximum 6.000.000,-Ft A támogatásból 36 havi futamidővel legfeljebb a beruházás, fejlesztés értékének, az elfogadott költségeknek maximum 70%-a finanszírozható.

Pénzügyi teljesítését tekintve a pályázat benyújtásának időpontjában legfeljebb 50 % készültségi fokon álló, legkorábban 2016. január 1-jén megkezdett, a pályázat benyújtásától számított 1 éven belül megvalósuló projekttel lehet pályázni.

A pályázat benyújtásáig már lezajlott kereskedelemfejlesztési cél támogatására pályázat nem nyújtható be.

Lehetőség nyílik a kamarai támogatás felhasználására egyéb pályázati forrás kiegészítéseként is, oly módon, hogy annak célja megegyezik az itt megjelölt prioritásokkal. Pénzügyi teljesítést tekintve az egyéb pályázatban megjelölt támogatáson kívüli forrás megbontása legalább 50% vállalkozói saját forrás és legfeljebb 50% kamarai pénzügyi támogatás megbontásban lehetséges, az utóbbi maximum 6 millió Ft összegben.

Pályázat benyújtására jogosult minden olyan kamarai tag (egyéni ill. társas vállalkozás), aki/amely

1) a pályázat benyújtását megelőző 12 hónapig folyamatosan a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara regisztrált tagja volt,
2) a pályázat benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
3) a pályázat beadásakor lejárt köztartozása nincs,
4) a pályázat beadásakor tagdíj és szolgáltatási díj hátraléka nincs,
5)  az Etikai Bizottság nem hozott elmarasztaló határozatot ellene,
6)  Nem pályázhat 5 évig az a kamarai tag, aki/amely a már folyósított támogatásból eredő visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget, a támogatási célt nem valósította meg, vagy megtévesztően nyilatkozott.
7)  Nem pályázhat 3 évig az a kamarai tag, aki/amely a fedezetre vonatkozóan valótlan adatokat közöl vagy megtévesztően nyilatkozik.
8)  Kapcsolt vállalkozások közül csak egy pályázó részesülhet támogatásban.

Fent megnevezett feltételeknek együttesen kell fennállniuk, bármelyik hiánya a pályázat érdemi vizsgálat nélküli kizárását eredményezi a pályázati körből.
Pályázatot benyújtani a Kamara honlapjáról (www.csmkik.hu) letöltött Pályázati Útmutató csomag (Adatlap és Útmutató) alapján lehet. A pályázatot papíron ÉS elektronikus adathordozón kell benyújtani.

Általános feltételek:

1.)  Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
2.) Azok a pályázók, akik 5 éven belül már kétszer részesültek támogatásban, abban az esetben részesülhetnek újból, amennyiben a pályázat benyújtásakor maximum 1 folyamatban lévő, vissza nem fizetett támogatásuk van, illetve forráshiány miatt egyéb pályázat nem kerül elutasításra.
3.)  Előnyt élveznek azok a pályázók, akik még nem részesültek támogatásban.
4.) Pályázónként a kintlévő aktuális támogatás összege együttesen nem haladhatja meg a 8 millió Ft-ot.

A visszatérítendő kamatmentes támogatás a mindenkori jegybanki alapkamat + 8 % késedelmi kamattal növelt teljes összege lejárttá válik azon a napon, amikor a vállalkozás kamarai tagsága megszűnik, vagy kamarai tagdíj és szolgáltatási díjfizetési kötelezettségét határidőre nem teljesíti.

A pályázat beérkezésének határideje: 2016. április 21. 12 óra

A pályázat leadásának helye/postai címe:   Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaea. 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. . /6701 Szeged  Pf.:524.

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(forrás: http://www.csmkik.hu/)